View Archived

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN WEBSITES VAN CODEMASTERS

Door deze website te openen, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de algemene voorwaarden die zijn weergegeven in dit document en aanvaardt u ons privacybeleid. Als er iets is wat u niet begrijpt, kunt u uw vragen per e-mail verzenden aan custservice@codemasters.com.

In deze algemene voorwaarden verwijst "wij/ons/Codemasters" naar The Codemasters Software Company Limited. Met "website" wordt de website bedoeld die te vinden is op www.codemasters.com (of een eventuele latere vervangende URL), evenals alle daarmee verband houdende websites en microsites van Codemasters. Met "u/uw" wordt u als gebruiker van de website bedoeld.

U mag deze website niet gebruiken voor illegale doeleinden en u dient hem te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en verordeningen. U belooft de website niet te zullen gebruiken op een manier die de website kan verstoren of beschadigen, minder efficiënt kan maken of op andere wijze de effectiviteit of functionaliteit van de website kan schaden. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een gedeelte of onderdeel van de website en u verklaart, in het geval dat u een recht, vordering of zaak hebt tegen een gebruiker naar aanleiding van het gebruik van deze website door die gebruiker, dit recht, deze vordering of deze zaak onafhankelijk van ons en zonder een beroep op ons te doen te zullen uitoefenen.

U VERKLAART VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR (EN ONS VOLLEDIG TE VRIJWAREN VAN) ALLE VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADES, VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN, WAARONDER JURIDISCHE VERGOEDINGEN, DIE TEN LASTE KOMEN VAN ONS EN VOORTKOMEN UIT EEN OVERTREDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR U OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTKOMEN UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR EEN ANDERE PERSOON DIE TOEGANG KRIJGT TOT DE WEBSITE VIA UW PC OF INTERNETAANSLUITING.

Wij behouden ons het recht voor om de website (of enig deel daarvan) tijdelijk of definitief aan te passen of te verwijderen met of zonder kennisgeving aan u en u bevestigt dat wij geen aansprakelijkheid hebben jegens u of een derde partij met betrekking tot de aanpassing of verwijdering van de website.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en als u de website (of enig deel daarvan) gebruikt na een dergelijke wijziging, wordt u geacht de betreffende wijziging te hebben geaccepteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn veranderd. Als u niet akkoord gaat met een wijziging in de voorwaarden, moet u het gebruik van de website onmiddellijk staken.

De website verandert voortdurend. U hebt geen recht op enige vorm van compensatie als u een deel van de website niet kunt gebruiken of in het geval van een storing, opschorting of verwijdering van de website of een deel daarvan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van externe sites of hulpmiddelen en wij prijzen de inhoud (waaronder misleidende of kwetsende inhoud) van websites van derde partijen niet aan en zijn niet direct of indirect verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites, waaronder, maar niet beperkt tot, reclame, producten of andere materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of hulpmiddelen, noch voor eventuele schade, verliezen of ergernis die is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op gegevens, goederen of diensten die beschikbaar zijn via de betreffende externe sites of hulpmiddelen.

Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om toezicht te houden op alle activiteiten en content in verband met de website. We kunnen een klacht of gemelde overtreding van deze voorwaarden onderzoeken en de maatregelen nemen die wij passend achten (waaronder, maar niet beperkt tot, waarschuwingen geven, uw toegang opschorten, beëindigen of voorwaardelijk maken en/of materialen verwijderen van de website).

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of alle content die als onderdeel van de website wordt verstrekt te allen tijde eigendom blijven van ons of onze licentieverleners. U mag dit materiaal uitsluitend gebruiken op de wijzen die wij uitdrukkelijk hebben geautoriseerd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de content op de website uitsluitend beschikbaar worden gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat u dit materiaal en deze content hiervoor slechts op de harde schijf van één computer mag downloaden. Elk ander gebruik van het materiaal en de content op de website is uitdrukkelijk verboden. U verklaart dit materiaal en deze content niet te zullen kopiëren, reproduceren, overdragen, publiceren, weergeven of verspreiden, hem niet commercieel te zullen exploiteren en er geen afgeleide werken van te zullen maken (en u verklaart derden hier niet bij te helpen en hier geen gelegenheid voor te geven).

Het auteursrecht op de website berust bij The Codemasters Software Company Limited. Alle rechten voorbehouden.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WIJ OP DE WEBSITE PLAATSEN. DE WEBSITE WORDT GELEVERD "ALS ZODANIG" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE VERKLARING OF BEKRACHTIGING. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN IN AFZONDERLIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD PRODUCT OF EEN BEPAALDE DIENST, GEVEN WIJ GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS), WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID, JUISTHEID, STAAT OF VOLLEDIGHEID OF EEN ANDERE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTKOMT UIT TRANSACTIES, GEBRUIK OF HANDEL.

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN IN AFZONDERLIJKE ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD PRODUCT OF EEN BEPAALDE DIENST, GARANDEREN WIJ NIET DAT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS) ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT STORINGEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER WAAROP DIE STAAT OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN EN BUGS EN VOLLEDIG FUNCTIONEEL, JUIST EN BETROUWBAAR ZIJN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN CONTENT OF MATERIAAL ALS GEVOLG VAN HET UPLOADEN NAAR OF DOWNLOADEN VAN DE WEBSITE.

U ERKENT DAT WIJ DE VEILIGHEID OF PRIVACY VAN DE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE ZET OF ERVAN AFHAALT NIET KUNNEN GARANDEREN EN HIER DUS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT, TOT NALATIGHEID), VOORLOPIG CONTRACT OF ANDERE VERKLARINGEN (ANDERS DAN FRAUDULEUZE MISLEIDING) OF ANDERSZINS OP BASIS VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS), VOOR ENIGE ECONOMISCHE VERLIEZEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, CONTRACTEN, HANDEL OF VERWACHTE BESPARINGEN) OF ENIG VERLIES OF ENIGE BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF ENIG BIJZONDER OF INDIRECT OF VOORTVLOEIEND VERLIES, ONGEACHT OF EEN VAN ONS OP DE HOOGTE WAS VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OP HET MOMENT DAT DE GEBEURTENIS DIE HET VERLIES VEROORZAAKT HEEFT PLAATSVOND.

Wij zijn niet aansprakelijk, op grond van een contract, onrechtmatige daad of anders, als u verlies of schade lijdt doordat u verbinding maakt met de website via een hyperlink van een derde partij.

Onverminderd enige andere bepaling in de algemene voorwaarden beperkt niets uw rechten als consument op grond van het Engels recht indien of voor zover deze rechten niet vervreemdbaar zijn door middel van een contract.

Niets in de algemene voorwaarden kan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze bedienden, agenten of werknemers uitsluiten of beperken.

Als enig deel van de algemene voorwaarden wordt geacht onwettig, ongeldig of om een andere reden niet uitvoerbaar te zijn, wordt de betreffende bepaling scheidbaar geacht van deze algemene voorwaarden, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Niets mag worden opgevat als een vrijstelling door ons van enige voorafgaande of volgende overtreding van enige bepaling.

Deze algemene voorwaarden en de documenten waarnaar wordt verwezen in deze voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten, afspraken, ondernemingen of voorstellen, schriftelijk of mondeling, tussen u en ons met betrekking tot deze zaken. Mondelinge toelichtingen of inlichtingen door een van ons kunnen de interpretatie van deze algemene voorwaarden nooit veranderen. U bevestigt dat u, bij het instemmen met deze voorwaarden, niet bent uitgegaan van enige verklaring, behalve voor zover deze expliciet in deze voorwaarden is aangeduid als een verklaring, en u gaat ermee akkoord dat u geen recht op genoegdoening hebt in het geval van een verkeerde voorstelling die niet is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Deze clausule is niet van toepassing op een eventuele frauduleuze misleiding, ongeacht of die is opgenomen in deze algemene voorwaarden.

U gaat akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Deze algemene voorwaarden dienen exclusief te worden gehandhaafd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve bevoegdheid met betrekking tot eventuele geschillen; wij hebben echter het recht om naar eigen inzicht rechtszaken aan te spannen en te voeren in andere rechtsgebieden.

Voor kennisgevingen op grond van of in verband met deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via het postadres Lower Farm, Stoneythorpe, Southam, Warwickshire, Verenigd Koninkrijk; het faxnummer +44 (0)1926 817 357, het telefoonnummer +44 (0)1926 814 132 of het e-mailadres custservice@codemasters.com. Aangezien een verzendbewijs niet garandeert dat wij uw bericht hebben ontvangen, moet u controleren of u een bevestiging van ons hebt ontvangen en dient u deze te bewaren.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN FORUMS VAN CODEMASTERS

Als gebruiker van een forum, chatroom of prikbord van Codemasters ("online diensten") bevestigt u dat u deze regels en de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Codemasters hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat en dat u instemt met het privacybeleid van Codemasters. Als u er niet mee akkoord gaat, dient u de online diensten van Codemasters niet te gebruiken, of als u ze al gebruikt, dient u het gebruik onmiddellijk te staken.

De online diensten van Codemasters worden niet actief gecontroleerd en Codemasters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden geplaatst. Codemasters heeft het recht, maar niet de plicht, om de activiteiten en inhoud met betrekking tot de online diensten te controleren. Codemasters staat niet in voor en geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enig bericht. De berichten geven de meningen van de auteurs ervan weer, niet de mening van Codemasters. Codemasters behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht berichten of onderwerpen te bewerken, verwijderen of weigeren, om wat voor reden dan ook.

Gebruikers die van mening zijn dat een geplaatst bericht aanstootgevend is, kunnen contact opnemen met Codemasters door een e-mail te sturen naar custservice@codemasters.com.

U belooft geen materiaal te zullen uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze te zullen overdragen dat inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van een (rechts)persoon (waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of andere eigendomsrechten).

U belooft geen materiaal te zullen uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze te zullen overdragen dat (a) lasterlijk, smadelijk, ontwrichtend, bedreigend, een aantasting van iemands privacy, schadelijk, beledigend, intimiderend, obsceen, hatelijk of discriminerend op grond van ras, etniciteit of andere gronden is, of dat op andere wijze in strijd is met enige wet; (b) softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te storen, schaden of beperken; (c) inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van een (rechts)persoon (waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of andere eigendomsrechten). Door enig materiaal te plaatsen bevestigt, verklaart en garandeert u dat u wettelijk gerechtigd bent dit materiaal te verspreiden en reproduceren.

Door enig materiaal te plaatsen bevestigt, verklaart en garandeert u dat u wettelijk gerechtigd bent dit materiaal te verspreiden en reproduceren.

U mag zich niet voordoen als een andere (rechts)persoon of anderszins uw banden met een (rechts)persoon verkeerd weergeven.

U verklaart niet meerdere keren dezelfde of soortgelijke berichten te zullen plaatsen ("flooding") en geen buitensporig grote of ongepaste afbeeldingen te zullen plaatsen.

Zonder schriftelijke toestemming van Codemasters is het niet toegestaan ongevraagde promoties, reclame of verzoeken om geld, goederen of diensten te verspreiden of publiceren, waaronder, maar niet beperkt tot, junkmail, spam en kettingbrieven.

Alles wat u plaatst in online diensten wordt openbare informatie. U moet heel voorzichtig zijn met het plaatsen van gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Als u persoonlijke gegevens online plaatst, kunt u ongevraagde berichten van andere gebruikers ontvangen.

Codemasters behoudt zich het recht voor waarschuwingen te geven of de registratie van gebruikers die zich niet aan deze regels houden op te schorten of te beëindigen. Codemasters kan deze regels van tijd tot tijd wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht en bindend voor u op het moment dat ze online worden gepubliceerd.

U blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en andere informatie die u uploadt of overdraagt.

Door gebruik te maken van de online diensten van Codemasters verleent u Codemasters het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig in sublicentie te geven recht op en toestemming voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, verspreiden, uitvoeren en weergeven en het maken van afgeleide werken van de inhoud die u plaatst in openbaar toegankelijke delen van de site Codemasters.com.

Codemasters kan een klacht of gemelde overtreding van zijn beleid onderzoeken en de maatregelen nemen die het passend acht, waaronder, maar niet beperkt tot, waarschuwingen geven, geplaatste inhoud verwijderen en/of activiteiten waarvan wordt vermoed dat ze in strijd zijn met een wet of verordening melden aan de bevoegde handhavingsinstanties, regelgevers of andere derde partijen.

U erkent het wereldwijde bereik van het internet en u verklaart zich te zullen houden aan alle plaatselijke regels met betrekking tot online gedrag en acceptabele content.

WIJ GAAN VOORZICHTIG OM MET KLANTENINFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS. WIJ AANVAARDEN ECHTER, BEHALVE IN HET GEVAL VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID, GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN EVENTUELE BEVEILIGINGSLEKKEN.

PRIVACYBELEID - Codemasters EUROPEAN PRIVACY NOTICE

Last updated Last updated September 2018

Codemasters respects your privacy. This document explains our policy relating to your personal data that is provided to us. 'Codemasters' is the trading name of The Codemasters Software Company Limited whose registered office and headquarters are at Codemasters Campus, Stoneythorpe, Southam CV47 2DL, United Kingdom. The website is www.codemasters.com (the "Site"). Codemasters develops and publishes computer and video games (“Games”) playable on a variety of formats, systems and devices (“Devices”) and also provides services to prospective clients and clients (“Services”). When interacting with our Site or any of our Games we may collect personal data from you. By using this Site and/or playing our Games you agree:

 • that all personal data that you supply to us will be true, complete and accurate in all respects;
 • to notify us immediately of any changes to that personal data; and
 • to us and our service providers using your personal data as outlined in this privacy policy.

We will deal with your personal data in compliance with current UK data protection legislation. Please note this Policy applies only to the Site, our Services and our Games and not to other companies' or organisations' websites to which we may link. Personal data will be collected, processed and used by Codemasters for the purposes of providing Codemasters' services and products to you and the other purposes mentioned below. You can contact us using the information in the contact us section.

Your personal data

Codemasters intends to comply with all applicable privacy regulations that apply in the territories in which the company operates.

Codemasters understands your concerns about the privacy of data you may provide to us, to a third party representative acting on our behalf (a list of our third party representatives can be provided on request) or which we obtain through your use of the Codemasters Site, the Games or the Services we provide. This Notice is not intended to override the terms of any contract you have with us, nor any rights which you may have available under applicable data protection laws.

Information we may collect

We may collect the following information about you:

 • your name, address, telephone number, e-mail address and location;
 • registration and usage information (including account details and passwords);
 • information about your visits to our Site (including traffic data, location data, weblogs, browsing history, clickstream data and date/time stamps) (collected automatically when you visit);
 • information about your Device (including device ID, device type and model, operating system and software types and versions, language, browser type and display type, MAC address, IP address and bundle ID) (collected automatically when you visit);
 • demographic and profile data and analytical game data (data points collected vary by product);
 • details of correspondence with you (including any comments or feedback provided by you about our Site), Games or Services;
 • location information, such as your country or address, when you provide it or via Device information (such as an IP address) and with your consent, where required by law, we can also collect information about your Device’s precise location

How we use the information we collect

Where relevant under applicable laws, the use of your Personal Data will be justified by at least a condition for processing. In the majority of cases this condition will be that:

 • You have provided your consent to us using the Personal Information in that way for example where you provide us with consent to send you marketing communication about our products and services;
 • Our use of your Personal Information is in our legitimate interest as a commercial organisation. For example, we use cookies to track information about how the Site is used in order to continually improve its layout based on how you and other users interact with its content, and to personalise it to the user (for example, by showing content or a language which is relevant to your geographic location), provided it is conducted at all times in a way that is proportionate, and that respects your privacy rights;
 • Our use of your Personal Information is necessary to perform a contract or take steps to enter into a contract with you (e.g. to manage your account); and/or
 • Our use of your Personal Information is necessary to comply with a relevant legal or regulatory obligation.

We may use the information that we collect about you for the following purposes:

 • to answer your specific enquiry or respond to your complaints. For example if you contact us with a technical question, we will use your contact information and technical information in resolving the issue
 • providing and managing the services that we offer, including where you register for the same;
 • allowing you to participate in our Site features, activities
 • account verification and clearance;
 • Direct marketing letting you know about products and services that may be of particular interest to you. With your permission we may also provide you with information from third parties that we think may be of interest to you. If you would rather not receive this information (opt out), please visit the website or send an e-mail to: privacy@Codemasters.com
 • administering surveys and opinion polls. Participation is always voluntary and on occasion we may offer an opportunity to win prizes as a thank you for your time and effort
 • managing Codemasters' competitions and/or promotions and your registration for the same. Our competitions and promotions may be subject to additional terms and conditions (which may also involve how we handle your personal data). You should read any applicable terms and conditions before entering our competitions or promotions;
 • technical and usage information/analytics. Our success relies on us producing games that our customers want to play. To help us to ensure we make the very best games we may collect and analyse the data that we hold to find out what is most likely to appeal to individual customers of our Games, the Site and Services this will enable us to enhance Codemasters Games or services and this information will also enable us to detect cheating and activities that ruin the experience of players using our games, security risks, fraud and other unlawful activity;
 • business and website analysis and improvement;
 • on-site and in-app advertising and promotion of our goods and services and those of our service providers and trusted third parties;
 • website, system administration and account verification;
 • Leader boards, nicknames and club name / club information;
 • to answer or satisfy legal or regulatory requirements; and
 • when you interact with third party social networking features to serve you with advertisements and engage with you on third party social networks (we encourage you to review the privacy notices/policies of these social networks to enable you to opt out of such activities)

Visitors to our web sites

On our Site, Personal Information (such as your name, address, telephone number, or email address) is collected when you voluntarily submit it through a Site form, such as during a request for product information or a download of a study or white paper. Other information that may also constitute Personal Information (such as your browser type, operating system, IP address, domain name, number of times you visited the Site, dates you visited the Site, and the amount of time you spent viewing the Site) may be collected via cookies and other tracking technologies (such as transparent GIF files). Aggregate Information (such as how many times visitors log onto this Site) may also be collected.

Representatives of prospective and existing clients

We may collect, store and process Personal Information of clients of Codemasters, solely on our customer's behalf and at their direction. For such purposes, we serve as and shall be considered as a controller of such personal information.

Personal Information may also be collected directly by us or by our representative when you enter into a contract with us or contact us to make enquiries or complaints via telephone, email or by post. We or a Codemasters representative may collect your business contact details and information about your profession or your employees, as well as information about you if you attend meetings or events or sign up to our newsletters.

Children

We do not knowingly collect personal data from or about children under 13 years of age. If you are under 13 years old, you must not provide any information about yourself or your friends via this Site (including your name, address, telephone number, e-mail address or any screen name or user name you may use).

You are responsible for all use made of the Site via your device. If we learn or have reason to believe that we have collected or received personal data from or about a child under 13 without verified parental consent, we will delete that information and may take action to prevent any further information being collected about them (including restricting access to and/or use of the Site from your device). If you believe we might have any information from or about a child under 13 years old, please contact us using the contact details below.

Security

Codemasters has implemented measures to keep your personal data secure. However, we cannot guarantee that the personal data that is transmitted via the Internet is totally secure. Sharing your personal data via the Internet is done at your own risk.

If you are a registered user, you are responsible for keeping your password confidential. You should not share your password with anyone.

Sharing your personal data

We may share your personal data with our service providers for the purposes outlined in this policy. Our service providers include tech entities that provide Codemasters with software development kit ("SDK") or other services. Typical service providers that we may use include (not an exhaustive list):

 • Amplitude and Unity (for analytics Services)
 • Flurry Analytics. Please read the Flurry Privacy Policy, which can be found via the their main web site at http://www.flurry.com, to understand how your data is used by Flurry;
 • Medium Entertainment, Inc. which provides the PlayHaven platform. Please read the PlayHaven Privacy Policy to understand how your data is used by Media Entertainment, Inc., this can be found via their main web site at http://www.playhaven.com;
 • Fuse Powered Inc. Please read the Fuse Privacy Policy to understand how your data is used by Fuse Powered Inc., this can be found via their main web site at https://www.fusepowered.com;
 • Chartboost, Inc. To find out more about Chartboost's services and to see their privacy policy, please visit their website at https://www.chartboost.com;
 • Facebook (for social networking and/or Advertisments)
 • Tapjoy. To find out more about Tapjoy's services and to see their privacy policy, please visit their website at http://www.tapjoy.com;
 • Gamesparks. To find out more about Gamesparks' services and review their privacy policy, please visit their website at http://www.gamesparks.com.
 • Helpshift (for customer support
 • UnityAd (for Advertisements)

These service providers may also handle your personal data in accordance with their own privacy policies. Before submitting any information via the Site, you should take a look at these web links to make sure you are comfortable with the way your personal information will be used. By using the Site, you consent to the use of your personal information by these service providers as outlined in their respective privacy policies.

Your information may be shared with advertisers to provide you with targeted and relevant advertising. Aggregate information about users may be provided to third parties: this will not identify you individually to those third parties.

We will not rent or sell your personal information without your permission (other than as part of a sale of the whole or a substantial part of the assets of Codemasters).

Codemasters may also disclose your personal data if it believes such action is necessary to:

 • conform with a legal requirement or request from an appropriate law enforcement organisation or comply with the legal process
 • to enforce the terms and conditions of our Site or any other agreement; or
 • protect and defend the rights or property of Codemasters, or the interests of its users and or any third parties

We work with third parties to help manage our business and deliver services. We and our service providers (as defined below) disclose and share your Personal Information:

 • among Codemasters and our Affiliates;
 • to third party service providers (“Service Providers”) that perform services for us or on our behalf (including those which may process job applicant information, host investor relations content, provide courier services, help manage our IT and back office systems, distribute marketing materials or store data relating to our Games and/or carry out Services on our behalf, such as for customer suport ). Such Service Providers are required under their contract with us, to handle your Personal Information in accordance with applicable laws and principles related to privacy and data protection;
 • to a third party in connection with a proposed or actual sale, merger, or transfer of all or a portion of a business or division; and
 • to other persons where we are under a legal obligation to disclose your Personal Information, and only as permitted or required by applicable law or regulation. Such disclosure could be made to courts, to respond to lawful requests by public authorities, regulators and law enforcement agencies in the European Union and around the world or to protect and defend our rights or property.

International Transfers

Codemasters Affiliates and Service Providers are located throughout the world. Accordingly, your Personal Data may be sent to countries which have different levels of data protection laws than your country of residence. For instance, if you inquire about services we provide outside the UK, we will forward your inquiry to the appropriate offices in such countries. We may also make other disclosures of your Personal Information overseas, for example if we receive a legal or regulatory request from a foreign law enforcement body.

We will always take steps to ensure that any international transfer of information is carefully managed to protect your rights and interests

 • we will only transfer your Personal Information to countries which are recognised as providing an adequate level of legal protection or where we can be satisfied that alternative arrangements are in place to protect your privacy rights,
 • any requests for information we receive from law enforcement or regulators will be carefully checked before Personal Information is disclosed

We will, on request, provide you with further details regarding the categories of recipient of your Personal Information and the countries to which your Personal Information may be transferred. You have the right to ask us for more information about the safeguards we have put in place as mentioned above. Contact us as set out in contact us section if you would like further information

How we protect and store your information

We take the security of the information we collect seriously. We have implemented and we maintain technical and organisational security measures, policies and procedures intended to reduce the risk of accidental destruction or loss, or the unauthorized disclosure or access to such information appropriate to the nature of the data concerned. Some of the steps we take are: placing confidentiality requirements on our staff members and Service Providers; destroying or permanently anonymising Personal Information if it is no longer needed for the purposes for which it was collected.

Retention of your personal information

We will retain your Personal Information for as long as is reasonably necessary for the purposes for which it was collected, as explained in this Notice. In some circumstances we may retain your Personal Information for longer periods of time, for instance where we are required to do so in accordance with legal, regulatory, tax or accounting requirements.

In specific circumstances we may retain your Personal Information for longer periods of time so that we have an accurate record of your dealings with us in the event of any complaints or challenges, or if we reasonably believe there is a prospect of litigation relating to your Personal Information or dealings.

Where we have obtained your Personal Information in order to provide you with marketing information for our services, it will be stored by us only as long as you do not change your mind to receive such materials from Codemasters, in order to avoid future contact with you for marketing purposes. We maintain a data retention notice which we apply to records in our care. Where your Personal Information is no longer required we will ensure that it is securely deleted.

Links and Third Parties web sites

In addition to the information collected offline, this Notice applies to the Personal Information collected on this Site. This Site includes links to both our affiliated web sites and to non-affiliated web sites, including access to content, products and services of such affiliated and non-affiliated sites. In some cases, these other sites are made available via “seamless experience” technology, and may appear to be part of our Site. Although some of the entities controlling these sites are under contract with us, not all of them are, so we advise you to familiarise yourself with the individual privacy notice and other terms for each linked web site prior to submitting your Personal Information. We are not responsible for and do not have control over their terms of use or privacy notices, have not reviewed them and we do not accept any liability with respect to the content of these web sites or how they use, store or secure your Personal Information.

Third Party Advertisements

We may use third party advertisements on this Site. Cookies and other tracking technologies may be associated with these advertisements. Note: Codemasters is not responsible for the functionality of and actions taken by cookies and other tracking technologies created and placed by our third party service providers. In relation to these cookies and tracking technologies, the third party service providers are the data controllers and we advise you to familiarise yourself with their individual privacy policies.

Rights and how to opt out or request changes

Subject to certain exemptions, and in some cases dependent upon the processing activity we are undertaking, you have certain rights in relation to your Personal Data.

 • To access personal data
 • To rectify / erase personal data
 • To restrict the processing of your personal data
 • To transfer your personal data
 • To object to the processing of personal data
 • Right to object to how we use your personal data for direct marketing purposes
 • Right to obtain a copy of safeguards used for transfers outside your jurisdiction
 • Right to lodge a complaint with your local supervisory authority

We may ask you for additional information to confirm your identity and for security purposes, before disclosing the Personal Information requested to you. We reserve the right to charge a fee where permitted by law, for instance if your request is manifestly unfounded or excessive.

You can exercise your rights by contacting us. We will deal with your request promptly or inform you if we require further information in order to fulfil your request.

We may not always be able to fully address your request, for example if it would impact the duty of confidentiality we owe to others, or if we are legally entitled to deal with the request in a different way.

Notifications of changes

We recommend that you check this Notice every time you visit our Site or provide us with your Personal Information offline as we may update this Notice from time to time, by posting the amended Notice on this Site. Any changes will be effective when posted and your continued use of the Site or not objecting to the use of your Personal Information will indicate your acknowledgement of any changes.

Questions regarding this Notice

If you have questions concerning this Notice, please contact our website at www.codemasters.com

General

If we change our Privacy Policy we will post the changes on this page, and may place notices on other pages of the Site, so that you may be aware of the information we collect and how we use it. Continued use of the service will signify that you agree to any such changes.

From time to time, this Site may include links to other web sites. We may not be operating the linked sites and we do not endorse the contents, views or products of the linked sites. We do not accept any responsibility for use of the linked sites. You are advised to use linked sites with caution and with due regard to any terms of use on those sites. If you transfer to other sites by using a link from our Site to theirs we may receive aggregate or otherwise anonymous statistical information about your trip and any purchases you may make on those sites. We are not responsible for the privacy policies or content of other web sites and your visit to those sites is not protected by our privacy policy.

It is important for you to let us know if you think that the data we have about you is inaccurate or incomplete. You may remove, change or modify information from our database by emailing: Privacy@Codemasters.com. You may also contact us at this email address if you wish to exercise your right to access your personal data.

If you have any questions about the handling or protection of your personal data or your rights under this privacy policy please contact customer services by writing to Codemasters Customer Services at the address below or email to: Privacy@Codemasters.com

Codemasters Campus, Stoneythorpe, Southam CV47 2DL, United Kingdom.

Cookie Information

We use cookies (information stored by your browser) to track information on the pages read by visitors to our sites to improve the content and offerings on our sites. Cookies are small text files that websites can send to your computer. A cookie can be thought of as an internet user’s identification card, which tells a website when the user has returned. The cookies we use are “analytical” cookies.

They allow us to recognise and count the number of visitors and see how visitors move around our sites when they are using them. Read more about the individual analytical cookies we use and how to recognise them at aboutcookies.codemasters.com. Although we cannot identify individuals from this information, once you choose to furnish the site with personally identifiable information, this information may be linked to the data stored in the cookie.

The European Union Directive on Privacy and Electronic Communications 2003, as amended by the Privacy and Electronic Communications (Amendment) Regulations 2016 (the "Directive"), recognises that cookies are a "legitimate and useful tool" for many activities, including verifying the identity of website users. The Directive makes it compulsory for websites to inform users if cookies are being used (which is exactly what we are doing here!), and to provide some information on how cookies are used.

You can find more information on this subject at www.allaboutcookies.org. Lastly, the Directive places an obligation on websites to make users aware that they can set their computers to reject cookies. You can do this by activating a setting in your internet browser to reject all cookies, or to notify you when a cookie is set. You can find instructions on how to do this at www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies when you first access our websites. However, you should be aware that our websites will not work without cookies and therefore we recommend you leave them turned on.

INFORMATIE OVER COOKIES

Wij gebruiken cookies (informatie die wordt opgeslagen door uw browser) om informatie bij te houden op de pagina's die onze bezoekers bekijken, om de inhoud en aanbiedingen op onze site te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer kunnen sturen. Een cookie kan worden gezien als de identiteitskaart van een internetgebruiker, die de website vertelt wanneer een gebruiker terugkomt. De cookies die wij gebruiken, zijn 'analytische' cookies.

Daarmee kunnen wij de aantallen bezoekers bijhouden en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze sites verplaatsen als ze die gebruiken. Meer informatie over de afzonderlijke analytische cookies die we gebruiken en hoe ze te herkennen zijn, is te vinden op aboutcookies.codemasters.com. Hoewel we geen individuen kunnen identificeren op basis van deze informatie, kan informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, als u ervoor kiest deze op de site te verstrekken, worden gekoppeld aan de gegevens die zijn opgeslagen in het cookie.

De richtlijn van de Europese Unie betreffende privacy en elektronische communicatie uit 2003, als gewijzigd door de verordening betreffende privacy en elektronische communicatie (wijziging) uit 2011, (de "richtlijn") erkent dat cookies een "legitiem en nuttig hulpmiddel" zijn voor veel activiteiten, waaronder het controleren van de identiteit van websitegebruikers. De richtlijn verplicht websites de gebruikers te informeren als er cookies worden gebruikt (en dat is precies wat we nu doen!) en om enige informatie te verstrekken over hoe de cookies worden gebruikt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.allaboutcookies.org. Tot slot verplicht de richtlijn websites gebruikers erop te wijzen dat ze hun computers zo kunnen instellen dat cookies worden geweigerd. U kunt dit doen door een instelling in uw internetbrowser te activeren om alle cookies te weigeren of om een melding weer te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Instructies hiervoor kunt u vinden op www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Als u uw browser niet zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, verzendt ons systeem cookies als u onze websites voor het eerst bezoekt. U dient er echter rekening mee te houden dat onze websites niet werken zonder cookies en daarom raden wij u aan ze te blijven accepteren.

Codemasters Accounts Naming Policy

When selecting a display name for a Codemasters Account, online game, service, character, team name or object, please be aware of the following restrictions that are NOT appropriate for use:

 1. Names of historical or religious significance.
 2. Common names or references to drug related substances, culture or paraphernalia.
 3. Sexually explicit, defamatory, obscene, racially or ethnically offensive names or slang.
 4. Globally popular registered trademark names of products, goods, materials or services.
 5. Names likely to cause harm, mockery or imitation of Codemasters, its employees, partners or third-party agents, or which are defamatory towards or may cause offence or harm to any such organisation or any person employed by them.
 6. Names causing mockery or imitation of any Codemasters in-game personality or character.
 7. Misspelled variations or homonyms of any of the above rules.

In certain Codemasters online games, it may be possible for you to purchase a rename for one or more of your avatars via the game shop. Should you choose to do this then all of the above policies still apply. Should Codemasters change the name of an avatar in violation of the above policy as a result of a shop purchase no reimbursement of the purchase price will be given.

Naming Policy Enforcement

If any of your display names, or game avatars are in violation of any of the above naming rules, the Codemasters Accounts Support Team reserves the right to either:

 1. Change the name to a more suitable alternative. Codemasters will not engage in any dialogue regarding further changes to renamed avatars and the decision of the Codemasters Accounts Support team will be final.
 2. Temporarily suspend or permanently ban, without notice, your account.

Codemasters Terms of Service for applications downloaded for iOS devices through the Apple Store

 

1.1                This is a legal agreement between you and The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters", or "we").

1.2                The games, products and services (collectively, “Applications”), including any updates of such Applications, that we provide to you via mobile application stores (each “the Store”), operated by Apple, Amazon, Google, Facebook and/or Samsung (each, as applicable, the "Store Operator"), are subject to the following Terms of Service ("Terms of Service"). We reserve the right to modify and update these Terms of Service at any time with or without notice to you. Such modifications and updates shall be effective upon your first use of the Application(s) after Codemasters makes them available for your review. These Terms of Service are in addition to and do not replace the End User Licence Agreement that accompany a download of a Codemasters' game (the "EULA") from the Store.

1.3                Users are responsible for regularly reviewing these Terms of Service. The most current version of the Terms of Service can be reviewed by clicking on the "Terms of Service" hypertext link on the Store. If you do not agree to these Terms of Service or any changes or updates, your only remedy is not to use the Application. Your continued use of the Application after a change or update has been made to the Terms of Service will constitute your acceptance of such change or update.

1.4                If you violate our Terms of Service, we may issue you a warning about the violation, or we may choose to immediately terminate or suspend any and all accounts that you have established. You acknowledge that Codemasters is not required to provide you notice before terminating or suspending your account, but it may choose to do so.

1.5                Codemasters reserves the right to deny, in its sole discretion, any user access to the Application(s) without notice for any or no reason (including, without limitation, for violation of these Terms of Service).

2.                   Setting Up Your User Account

2.1                If any of the Applications require you to open an account, you must complete the registration process by providing us with current, complete and accurate information (including your email address) as prompted by the applicable registration form. If you access any of the Applications through Facebook, your account will automatically be completed with your Facebook ID, your Facebook user display name and your Game Centre ID.

2.2               You may also be asked to choose a password and a user/account name. You may not use a login name or Game Centre ID that is used by someone else, is vulgar, offensive or otherwise violates (as determined by Codemasters in our sole discretion) any applicable Codemasters or game specific naming policy, infringes any trademark or other proprietary rights of others, or is used in any way that violates the Terms of Service.

2.3               You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your password and account. Furthermore, you are entirely responsible for any and all activities that occur under your account. You agree to notify Codemasters immediately of any unauthorised use or theft of your account or any other breach of security (and to provide properly documented evidence as reasonably requested by Codemasters).

2.4               We will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using your password or otherwise accessing your account, either with or without your knowledge. However, you will be liable for losses incurred by Codemasters or another party due to someone else using your account or password. You may not use anyone else's account at any time.

3.                   Security

3.1                Your membership or subscription is personal to you. You may not share the account with anyone else, except that if you are a parent or guardian, you may permit one (1) minor child to use your account when not in use by you. You acknowledge and agree that your account details may not be transferred (whether for monetary consideration or not) to anyone else. Any distribution or transfer by you of your account name and password will result in cancellation of your subscription without refund and additional charges based on unauthorised use.

3.2               Although Applications or Store Operators may offer a feature that allows you to "remember" your password and thereby bypass the password protection, this feature makes it possible for third parties to access your account and user name. Use of this password bypass feature and any consequences thereof will be at your own risk.

3.3               Codemasters will take all reasonable and practical steps to ensure the security of your account and information provided by you in relation to your use of the Applications. Codemasters will comply with all relevant requirements of the Data Protection Act 1998 in relation to all user information provided either by you or the relevant Store Operator in connection with your account or use of the Applications.

3.4               You understand that system specifications necessary to access Applications may continuously evolve over time. Accordingly, Codemasters reserves the right to modify and/or increase the system specifications necessary to access the Application(s) at any time and without prior notice.

4.                   POINTS

4.1                You may obtain in-game currency (“Points”) for use in connection with an Application, either by making progress within the Application or through purchasing Points from the Store. You hereby agree to pay any and all charges incurred by the purchase of Points from your account, including taxes, in accordance with these Terms of Service and the billing terms for access to the Store that are in effect at the time that the charge becomes payable.

4.2               These points may be used, at Codemasters' discretion, to exchange for virtual goods, services and improvements within an Application. Points are not your personal property and have no monetary value. Codemasters and/or the Store Operator may restrict or terminate your ability to acquire or redeem Points at its sole discretion and you acknowledge you have no rights in, or to any points whether these are related to your account or not.

4.3               Codemasters and/or the Store Operator reserve the right to delete Points from your account for any reason, including, without limitation, your failure to comply with this Agreement.

4.4               Codemasters and/or the Store Operator reserve the right to discontinue, modify or remove from your account any services, virtual goods or improvements offered by Codemasters and such services, virtual goods or improvements offered by Codemasters in exchange for Points may be discontinued, modified or removed from your account at any time in its sole and absolute discretion.

4.5               Codemasters and/or the Store Operator may discontinue the Points program at any time, and Codemasters and/or the Store Operator has no obligation to continue making offers available for the redemption of Points. Points are non-transferable and non-exchangeable, and any purported transfer or exchange of Points with an entity other than the Store Operator is null and void. The Store Operator may restrict the award or use of Points based on your country of residence or other factors.

5.                   Fees Charged by Third-Party Sites

5.1                Codemasters and/or the Store Operator may provide links to other web sites. Some of these web sites may charge separate fees. Codemasters may also provide access to third-party vendors who provide content, goods and/or services on the Internet. Any separate charges or obligations you incur in your dealings with these third parties are your responsibility. Codemasters makes no representation or warranty regarding any content, goods and/or services provided by any third-party.

6.                   Limitations On Your Use Of The APPLICATION

6.1                Your licence to use the Application is limited by these Terms of Service, our Privacy Policy and the End User Licence Agreement ("EULA") which you will have been required to accept prior to downloading any of our Applications from the Store. All software made available to download or otherwise to access the Application (the "Software") is the copyrighted work of Codemasters and/or its licensors. For any Software made available to download or otherwise access the Application which is not accompanied by or otherwise covered by the EULA, Codemasters hereby grants you a personal, non-exclusive, non-transferable, revocable, limited scope licence to use the Software solely for the purpose of viewing and using the Application and for no other purpose whatsoever.

6.2               You may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, adapt, translate, transfer, buy, auction, rent, lease, loan or sell any game assets (including, without limitation, your account, characters, housing, items, credits, currency, coin or any other virtual in-game items or other materials appearing in or generated by the Application), information, software, products or services obtained from the Application, without the express written consent of Codemasters. You hereby acknowledge and agree that you have no proprietary interest in any account, characters, housing, items, credits, currency, coin or any other virtual in-game items or any other materials appearing in or generated by the Application. You may not use any software or hardware that reduces the number of users directly accessing or using the Applications. You further agree not to create or provide any means other than through the Store by which Codemasters' Applications may be accessed – for example, through mirror sites or server emulators.

6.3               As a condition of your use of the Application, you will not use the Application for any purpose that is unlawful or prohibited by the terms, conditions, and notices included in these Terms of Service or the EULA. You may not use the Application in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the operation of the Store, any Codemasters server, the network(s) connected to any Codemasters server, or interfere with any other party's use and enjoyment of any Application. You may not attempt to gain unauthorised access to any services, other accounts, computer systems or networks connected to any Codemasters server, the Store or to any of the Applications, through hacking, password mining or any other means. You may not obtain or attempt to obtain any materials or information through any means not intentionally made available through the Applications. You may not reverse engineer, decompile or disassemble any Software, including any proprietary communications protocol used by such Software.

7.                   Rules Of Conduct

7.1                The Applications may contain e-mail services, bulletin board services, chat areas (text and voice), news groups, forums, communities, personal web pages, calendars, photo albums, file cabinets and/or other message or communication facilities designed to enable you to communicate with others (the "Communication Services"). You agree to use the Communication Services only to post, send and receive messages and material that are proper and, when applicable, related to the particular Communication Service. Codemasters has no obligation to monitor the Communication Services. However, Codemasters reserves the right to review materials posted to the Communication Services and to remove any materials at any time, without notice, for any reason and in its sole discretion. Codemasters reserves the right to terminate or suspend your access to any or all of the Communication Services at any time, without notice, for any reason whatsoever. You acknowledge that chats, postings, conferences and other communications by users are not controlled or endorsed by Codemasters, and such communications shall not be considered reviewed, screened or approved by Codemasters. Statements made in forums, conferences, bulletin boards and chats reflect only the views of their authors. Codemasters specifically disclaims any liability with regard to the Communication Services and any actions resulting from your participation in any Communication Services. Managers and hosts are not authorised Codemasters spokespersons, and their views do not necessarily reflect those of Codemasters.

7.2               You acknowledge and agree that your communications with other users via the Communications Services are public and not private communications, and that you have no expectation of privacy concerning your use of these Communications Services. You acknowledge that personal information that you communicate on the Communications Services may be seen and used by others and result in unsolicited communications; therefore, we strongly encourage you not to disclose any personal information about yourself in your public communications on the Application. Codemasters is not responsible for information that you choose to communicate to other users via the Communications Services, or for the actions of other users.

7.3               Codemasters reserves the right at all times to disclose any information or materials found on the Communications Services as Codemasters deems necessary to satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, or to edit, refuse to post or to remove any such information or materials, in whole or in part, in Codemasters' sole discretion.

7.4               In furtherance of the foregoing, and by way of example and not as a limitation, you agree that you may not access or use the Applications and/or related Communication Services, in order to:

7.4.1                Use such Applications in connection with surveys, contests, pyramid schemes, chain letters, junk email, spamming, unsolicited messages (whether commercial or otherwise) or distributed denial of service attacks;

7.4.2                Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal rights (including but not limited to rights of privacy and publicity) of others;

7.4.3                Publish, post, upload, transmit, distribute or disseminate Content that is harmful, abusive, vulgar, sexually explicit, defamatory, libellous, obscene, infringing, embarrassing, unwanted, invasive of another's right of privacy or publicity, hateful or racially, ethnically or, in a reasonable person's view, otherwise offensive or objectionable;

7.4.4                Use, upload, transmit, distribute or otherwise make available any material or information, including images or photographs, which are made available through such Applications in any manner that infringes any copyright, trademark, patent, trade secret, or other right of any party (including rights of privacy or publicity);

7.4.5                Upload files that contain viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, corrupted files or data, or any other similar software or programs that may damage the operation of the Application or other users' computer;

7.4.6                Except as expressly authorised by Codemasters, advertise or offer to sell or buy any goods or services for any purpose, unless the Application specifically allows such messages;

7.4.7                Falsify, delete or disable any copyright management information, such as author attributions, legal or other proper notices or proprietary designations or labels of the origin or source of software or other material contained in a file that is uploaded;

7.4.8               Restrict or inhibit any other user from using and enjoying the Applications. For example, disrupting the flow of chat in chat rooms with vulgar language, abusiveness, hitting the return key repeatedly, inputting excessively large images so the screen goes by too fast to read, use of excessive SHOUTING (all caps) in an attempt to disturb other users, "spamming," or flooding (continuous posting repetitive text), are prohibited;

7.4.9                Collect in any way personal information about others, including e-mail addresses, or use such information to send unsolicited emails;

7.4.10            Violate any applicable laws or regulations, or promote or encourage any illegal activity including, without limitation, hacking, cracking or distribution of counterfeit software, or cheats or hacks for the Applications or the Software;

7.4.11             Impersonate or create a false identity (including but not limited to identities such as a celebrity or Codemasters representative) for the purpose of misleading others;

7.4.12             Use, download or otherwise copy or provide (whether or not for a fee) to a person or entity any directory of users of such Applications or other user or usage information or any portion thereof;

7.4.13             Attempt to get a password, other account information, or other private information from a member or any other user of such Applications;

7.4.14             Improperly use in-game support or complaint buttons or make false reports to Codemasters administrators;

7.4.15             Use, develop or distribute "auto" software programs, "macro" software programs or other "cheat utility" software programs or applications in violation of the applicable Licence Agreements;

7.4.16             Use a bulletin board or other Communications Service in any manner other than for personal communication as an individual user (i.e. not as a corporation or other entity);

7.4.17             Use the Applications or Software to resell or make any commercial use of Codemasters’ websites, Applications or Software, or otherwise commercially exploit the same, without the prior express written consent of Codemasters;

7.4.18            Use the Applications for fraudulent transactions including, without limitation, in-game virtual transactions; or

7.4.19             Sell, buy, or transfer access to your account.

7.5               You will not exploit, distribute or publicly communicate any game error, miscue or bug which gives an unintended advantage.

7.6               Where applicable each user will either select a character name or allow Codemasters to automatically select a character name at random. Users may form "guilds" and such guilds will be required to choose a name for such guild. Whether users create a character name, create a guild, or otherwise create a label that can be used by players of Codemasters' games, users will abide by the following guidelines contained in these Terms of Service. Users will not use a name which (a) belongs to another person with the intent to impersonate that person; (b) contains, or is substantially similar to a trademark or service mark, whether registered or not; (c) that incorporates a ‘swear' word or is otherwise offensive, vulgar, obscene, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable; (d) belongs to a popular culture figure, celebrity or media person; (e) belongs to any religious figure or deity; (f) comprises gibberish; (g) in any way infringes these Terms of Service.

8.                  User Content

8.1               By "Content," we mean the software, communications, images, sounds, user Facebook IDs, Facebook user display names, Game Centre IDs and all the material and information you see on the Applications, whether provided by Codemasters or by users of the Application. Codemasters does not pre-screen all Content. You bear the entire risk of the completeness, accuracy or usefulness of Content found on the Application.

8.2               Strong or vulgar language, crude or explicit sexual references, discussions of illegal drugs, and hate speech are always inappropriate Content for the Applications. Content standards may vary depending on the type of game you are playing and the expectations of the community. Some game play and chat rooms may involve use of stronger language than others.

8.3               Codemasters representatives may monitor your communications through the Applications. But we cannot monitor all of the Content on the Applications, and we do not attempt to do so. If you encounter something you find objectionable and in violation of these Terms of Service or the applicable Licence Agreement, you can report it to the game support or community relations contact for the area in which the incident occurred. Codemasters does not endorse, approve, or pre-screen any Content that you or other third parties communicate on the Applications. Codemasters does not assume any responsibility or liability for Content that is generated by members or other guests on the Applications.

8.4               Codemasters and its designees shall have the right, but not the obligation, in their sole discretion to edit, refuse to post, or remove any Content posted in any Application. Without limiting the foregoing, Codemasters and its designees shall have the right to remove any Content that is in violation of the provisions hereof or otherwise objectionable.

8.5               You acknowledge and agree that all characters created and items acquired and developed as a result of game play are part of the Application and applicable game Software and are the sole property of Codemasters and/or its licensors. You acknowledge that: (i) such Applications and Software permit access to Content that is protected by copyrights, trademarks, and other proprietary rights owned by Codemasters, and/or its licensors (collectively, "Rights"), and (ii) these Rights are valid and protected in all media existing now or later developed, and (iii) except as is explicitly provided otherwise, your use of Content shall be governed by the copyright laws of England and Wales and other applicable laws. You agree that you may upload or otherwise transmit on or through the Application only Content that is not subject to any third-party Rights, or Content in which any holder of Rights has given express authorization for distribution on the Application. If and to the extent you are deemed to have retained, under applicable law, any right, title or interest in or to any portion of the Content, you hereby transfer, grant, convey, assign and relinquish solely and exclusively to Codemasters and/or its licensors all of your right, title and interest in and to the Content, without reservation and without additional consideration, under applicable patent, copyright, trade secret, trademark and other similar laws or rights, in perpetuity, and in the alternative to the extent such assignment is ineffective under applicable law, you hereby grant to Codemasters and/or its licensors, their successors and assigns, the sole and exclusive, irrevocable, sublicensable, transferable, worldwide, paid-up licence to reproduce, fix, adapt, modify, translate, reformat, create derivative works from, manufacture, introduce into circulation, publish, distribute, sell, license, sublicense, transfer, rent, lease, transmit, publicly display, publicly perform, or provide access to electronically, broadcast, communicate to the public by telecommunication, display, perform, enter into computer memory, and use and practice the Content all modified and derivative works thereof, all portions and copies thereof in any form, all inventions, designs, and marks embodied therein, and all patent, copyright, trade secret, trademark and other intellectual property rights thereto, and/or to incorporate the same in other works in any form, media, or technology now known or later developed. To the extent permitted by applicable laws, you hereby waive any moral rights you may have in the Content.

9.                   Newsletters

9.1                By subscribing to our newsletter(s), subscribers understand they may receive periodic information regarding current and future Applications offered by Codemasters. In addition, such subscribers may be automatically entered into future contests and sweepstakes for subscribers as long as they meet the applicable eligibility requirements, and also agree to all rules and conditions of those contests and sweepstakes. You may unsubscribe from any of these services at any time by following the procedures made available with the applicable services.

10.               Ownership

10.1            The Applications, including, without limitation, all Software and Content, contain copyrighted material, trademarks and other proprietary information (including, without limitation, images, photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets" incorporated into the Software and character data). The entire contents of the Applications and each area contained therein are copyright protected as a collective work under the laws of England and Wales. Codemasters owns the copyright in the selection, coordination, arrangement and enhancement of such content. You acknowledge that Codemasters, and/or its licensors remain the owners of all right, title, and interest, including copyright and other intellectual property rights, in and to all materials posted on the Applications by Codemasters and derivative works thereof, and that you do not acquire any of those ownership rights by downloading or otherwise accessing such materials.

11.                Jurisdictional Issues and Export Control Laws

11.1             The Applications are provided by Codemasters from its offices within the United Kingdom. Codemasters makes no representation that Software and other materials available through the Applications are appropriate or available for use in other locations. Those who choose to access the Applications from other locations do so on their own initiative and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable.

11.2             You agree to abide by applicable export control laws and not to transfer, by electronic transmission or otherwise, any Content or any Software or other materials subject to restrictions under such laws to a national destination prohibited by such laws, without first obtaining, and then complying with, any requisite government authorisation.

12.                Termination of Account

12.1             Codemasters and/or the Store Operator has the right to terminate or suspend, and you have the right to cancel, your account(s) at any time. You understand and agree that, except as expressly provided by law, the cancellation of your account is your sole right and remedy with respect to any dispute with Codemasters. This includes, but is not limited to, any dispute related to, or arising out of: (1) these Terms of Service or our enforcement or application of these Terms of Service; (2) the Applications available through the Store or any change in such content; or (3) your ability to access and/or use the Applications.

12.2            You can cancel your account(s) or an Application by following the procedures made available with the applicable service. In the event that your account is terminated, suspended or cancelled, no refund will be granted; no Points will be credited to you or converted to cash or other form of reimbursement, and you will have no further access to your account or anything associated with it. If your account is terminated or suspended by Codemasters, Codemasters shall have the right to terminate or suspend any of your other account(s).

13.                Service Availability

13.1             We do not guarantee that the Store and/or any Application will be available at all times, in all countries and/or geographic locations, or at any given time or that the Store will continue to offer particular Applications for any particular length of time. We reserve the right to end any Applications without notice, at our sole discretion. If the Applications are terminated, then no Points will be credited to you or converted to cash or other form of reimbursement, and you will have no further access to your account or anything associated with it.

14.                Links to Third-Party Sites

14.1             Links from the Application or the Store to third party sites are not controlled by Codemasters and may collect data or solicit personal information from you. To the maximum extent permissible by law, Codemasters is not responsible for such linked sites, Content, business practices or privacy policies, or for the collection, use or disclosure of any information those sites may collect. The inclusion of any link does not imply an endorsement by Codemasters or the Store Operator of such linked sites.

15.                Disclaimer of Warranty; Limitation of Liability

15.1             To the maximum extent allowed by law, neither Codemasters nor its affiliates, subsidiaries, officers, directors, stockholders, employees, licensors, distributors, sublicensees, agents or subcontractors (collectively, the "Codemasters Parties") warrant any connection to, transmission over, or results or use of, any network connection or facilities provided (or failed to be provided) through the Applications. You are responsible for assessing your own computer and transmission network requirements and evaluating the results to be obtained therefrom.

15.2            You expressly agree that the use of the Application and the internet is at your sole risk. The Application and Software, and any other third-party services and products such as the Store, are provided on an "as is" and "as available" basis for your use, without warranties or conditions of any kind, either express or implied, unless such warranties or conditions are legally incapable of exclusion. Codemasters provides the Applications on a commercially reasonable basis and does not warrant that you will be able to access or use the Applications at times or locations of your choosing. The Codemasters Parties assume no responsibility for any damages suffered by you, including, but not limited to, loss of data, game play, items or characters from delays, non-delivery, errors, system down time, incorrect delivery or interruptions caused by the Codemasters Parties, or by your or any other user's own errors and/or omissions.

15.3            You acknowledge and agree that to the maximum extent permissible by law the Codemasters Parties are not liable for any act or failure to act by them or any other person regarding conduct, communication or content on the Application or use of the Software. You acknowledge and agree that your sole and exclusive remedy for any dispute with Codemasters is to stop using the service, and to cancel your account(s). In no case shall the liability of the Codemasters Parties to you exceed the amount that you paid for the Application giving rise to any such liability. In no case shall the Codemasters Parties be liable for any special, incidental, indirect, punitive or consequential damages arising from your use of the Application or Software, the internet or for any other claim related in any way to your use of the Application or interactions with Codemasters. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, the liability of Codemasters and the Codemasters Parties shall be limited to the fullest extent permitted by law. Codemasters does not endorse, warrant or guarantee any third-party product or service offered through the Store or the Store Operator and will not be a party to or in any way be responsible for monitoring any transaction between you and third-party providers of products or services.

15.4            The Codemasters Parties make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published as part of the Application for any purpose.

15.5            The documents and related graphics published in relation to the Application could include technical inaccuracies or typographical errors. The Codemasters Parties may make improvements and/or changes in the product(s) and/or service(s) described in these Terms of Service at any time.

16.                General

16.1             These Terms of Service and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales. You hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.

16.2            Codemasters may assign these Terms of Service, in whole or in part, at any time. Codemasters' performance of this agreement is subject to existing laws and legal process, and nothing contained in these Terms of Service is in derogation of Codemasters' right to comply with governmental, court, and law enforcement requests or requirements relating to your use of the Application or information provided to or gathered by Codemasters with respect to such use.

16.3            You agree to indemnify and hold Codemasters harmless from any claim, demand, or damage, including reasonable attorneys' fees, asserted by any third-party due to or arising out of your use of or conduct in relation to the Applications.

16.4            If any part of these Terms of Service are determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law including, but not limited to, the warranty, disclaimers and liability limitations set forth above, then the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of these Terms of Service shall continue in effect.

16.5            These Terms of Service, including the documents expressly incorporated by reference, constitute the entire agreement between you and Codemasters with respect to the Applications and such agreements supersede all prior or contemporaneous communications, whether electronic, oral or written, between you and Codemasters with respect to the Applications.

16.6            You represent that you have not relied on any such communications in choosing to accept these Terms of Service. A printed version of these Terms of Service and of any notices given in electronic form shall be admissible in judicial or administrative proceedings based upon or relating to this agreement to the same extent and subject to the same conditions as other business documents and records originally generated and maintained in printed form. Codemasters' failure to enforce at any time any of the provisions of these Terms of Service or related Licence Agreements shall in no way be construed to be a present or future waiver of such provisions, nor in any way affect the right of any party to enforce each and every such provision thereafter. The express waiver by Codemasters of any provision, condition or requirement of these Terms of Service or related Licence Agreements shall not constitute a waiver of any future obligation to comply with such provision, condition or requirement.

16.7            Notwithstanding anything else in this Agreement, no default, delay or failure to perform on the part of Codemasters shall be considered a breach of this Agreement if such default, delay or failure to perform is shown to be due to causes beyond the reasonable control of Codemasters. All notices given by you or required under these Terms of Service shall be in writing and addressed to: The Codemasters Software Company Limited, P.O. Box 6, Leamington Spa, Warwickshire, CV47 2ZT, United Kingdom. Codemasters may give notice to you by means of a general notice on the Application, electronic mail to your e-mail address on record in Codemasters' account information, or by written communication sent by first class mail, postage prepaid, or overnight courier to your address on record in Codemasters' account information.


END USER LICENCE AGREEMENT ("EULA")

Important - read carefully

The accompanying Application for your smart phone and/or tablet device (which includes mobile software program, the media and related documentation in printed or electronic form) which you have accessed via mobile application stores (the "Store") operated by Apple, Amazon, Facebook, Google and/or Samsung (each, as applicable, the "Store Operator") is licensed to you on the terms set forth below, which constitutes a legal agreement between you and the Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). Codemasters are solely responsible for the Application and its content. By installing or otherwise using the Application, you agree to be legally bound by the terms of this agreement with Codemasters. If you do not agree to the terms of this agreement, you are not authorised to use the program and you should remove the Application from any devices on which you have installed the Application.

1.                   The Application is protected by the copyright laws of England, international copyright treaties and conventions and other laws. The program is licensed, and not sold, and this agreement confers no title or ownership to the Application or any copy thereof.

2.                  LIMITED USE LICENCE. Codemasters grants you the non-exclusive, non-transferable, limited right and licence to use the Application on any iOS device including without limitation an iPhone, iPod touch or iPad (“Apple Device”) that you own or control and as permitted by the usage rules set forth in the Apple Store terms of service.

3.                  OWNERSHIP. All intellectual property rights in and to the Application (including but not limited to video, audio and other content incorporated therein) and title to any and all copies thereof are owned by Codemasters or its licensors, and you receive no right or interest therein other than the limited licence in paragraph 2 hereof.

4.                  YOU SHALL NOT:

(i)          Copy the Application;

(ii)        Sell, rent, lease, license, distribute or otherwise transfer or make available to any other person the Application, in whole or in part, or use the Application or any part thereof in any commercial context;

(iii)      Reverse engineer, derive source code, modify, decompile, disassemble, or create derivative works of the Application, in whole or in part; or

(iv)      Remove, disable or circumvent any proprietary notices or labels contained on or within the Application.

5.                  MAINTENANCE AND SUPPORT. You agree that Apple, Inc. (“Apple”) has no obligation whatsoever to furnish any maintenance and support services with respect to the Application.

6.                  WARRANTIES. No warranty of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose or non-infringement, and no other representations or claims of any kind shall be binding on or obligate Codemasters.

7.                  PRODUCT CLAIMS. You agree that Apple are not responsible for addressing any of your claims, or the claims of any third party, relating to the Application or your possession and/or use of the Application, including, but not limited to: (i) product liability claims; (ii) any claim that the Application fails to conform to any applicable legal or regulatory requirements; and (iii) claims arising under consumer protection or similar legislation.

8.                  INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: You agree that, in the event of any third party claim that the Application or your use or possession of the Application infringes that third party’s intellectual property rights we, and not Apple, will be solely responsible for the investigation, defence, settlement and discharge of any such intellectual property infringement claim.

9.                  LIMITATION ON DAMAGES. In no event will Codemasters be liable for special, incidental or consequential damages resulting from possession, use or malfunction of the Application or associated activities, including damages to property, loss of goodwill, computer failure or malfunction and, to the extent permitted by law, damages for personal injuries, even if Codemasters has been advised of the possibility of such damages. Codemasters’ liability shall not exceed the actual price paid for the licence to use the Application. Some states/countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations and/or exclusion or limitation of liability may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. Should the Application fail to conform to any applicable warranty, you may notify the Store Operator and receive a refund of the price paid for the Application. To the maximum extent permitted by law, the Store Operator will have no other warranty obligation whatsoever in respect of the Application.

10.               TERMINATION. Without prejudice to any other rights of Codemasters, this Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In such event, you must destroy all copies of the Application and all of its component parts.

11.                INJUNCTION. Because Codemasters would be irreparably damaged if the terms of this Agreement were not specifically enforced, you agree that Codemasters shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect to breaches of this Agreement, in addition to such other remedies as Codemasters may otherwise have under applicable laws.

12.               INDEMNITY. You agree to indemnify, defend and hold Codemasters, its partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees, agents and the Store Operator harmless from all damages, losses and expenses arising directly or indirectly from your acts and omissions to act in using the Application pursuant to the terms of this Agreement.

13.               LEGAL COMPLIANCE. You represent and warrant that: (i) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country; and (ii) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

14.               THIRD PARTY BENEFICIARY: You acknowledge and agree that Apple, and Apple’s subsidiaries, are third party beneficiaries of this EULA, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of this EULA, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this EULA against you as a third party beneficiary thereof.

15.               MISCELLANEOUS. This Agreement represents the complete agreement concerning this licence between the parties and supersedes all prior agreements and representations between them. We reserve the right to modify this Agreement at any time, and notify you accordingly. Your continued use of the Application will signify your acceptance of any such changes to this Agreement. If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you consent to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.

If you have any questions concerning this licence, you may contact Codemasters at:

The Codemasters Software Company Limited,

PO Box 6,
Leamington Spa,

Warwickshire

CV47 2ZT

United Kingdom
Tel +44 1926 814 132

Fax +44 1926 817 595

Email: codem@codemasters.com