ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN WEBSITES VAN CODEMASTERS

Door deze website te openen, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de algemene voorwaarden die zijn weergegeven in dit document en aanvaardt u ons privacybeleid. Als er iets is wat u niet begrijpt, kunt u uw vragen per e-mail verzenden aan custservice@codemasters.com.

In deze algemene voorwaarden verwijst "wij/ons/Codemasters" naar The Codemasters Software Company Limited. Met "website" wordt de website bedoeld die te vinden is op www.codemasters.com (of een eventuele latere vervangende URL), evenals alle daarmee verband houdende websites en microsites van Codemasters. Met "u/uw" wordt u als gebruiker van de website bedoeld.

U mag deze website niet gebruiken voor illegale doeleinden en u dient hem te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en verordeningen. U belooft de website niet te zullen gebruiken op een manier die de website kan verstoren of beschadigen, minder efficiënt kan maken of op andere wijze de effectiviteit of functionaliteit van de website kan schaden. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een gedeelte of onderdeel van de website en u verklaart, in het geval dat u een recht, vordering of zaak hebt tegen een gebruiker naar aanleiding van het gebruik van deze website door die gebruiker, dit recht, deze vordering of deze zaak onafhankelijk van ons en zonder een beroep op ons te doen te zullen uitoefenen.

U VERKLAART VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR (EN ONS VOLLEDIG TE VRIJWAREN VAN) ALLE VORDERINGEN, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADES, VERLIEZEN, KOSTEN EN UITGAVEN, WAARONDER JURIDISCHE VERGOEDINGEN, DIE TEN LASTE KOMEN VAN ONS EN VOORTKOMEN UIT EEN OVERTREDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR U OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTKOMEN UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR EEN ANDERE PERSOON DIE TOEGANG KRIJGT TOT DE WEBSITE VIA UW PC OF INTERNETAANSLUITING.

Wij behouden ons het recht voor om de website (of enig deel daarvan) tijdelijk of definitief aan te passen of te verwijderen met of zonder kennisgeving aan u en u bevestigt dat wij geen aansprakelijkheid hebben jegens u of een derde partij met betrekking tot de aanpassing of verwijdering van de website.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en als u de website (of enig deel daarvan) gebruikt na een dergelijke wijziging, wordt u geacht de betreffende wijziging te hebben geaccepteerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn veranderd. Als u niet akkoord gaat met een wijziging in de voorwaarden, moet u het gebruik van de website onmiddellijk staken.

De website verandert voortdurend. U hebt geen recht op enige vorm van compensatie als u een deel van de website niet kunt gebruiken of in het geval van een storing, opschorting of verwijdering van de website of een deel daarvan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van externe sites of hulpmiddelen en wij prijzen de inhoud (waaronder misleidende of kwetsende inhoud) van websites van derde partijen niet aan en zijn niet direct of indirect verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze websites, waaronder, maar niet beperkt tot, reclame, producten of andere materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of hulpmiddelen, noch voor eventuele schade, verliezen of ergernis die is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op gegevens, goederen of diensten die beschikbaar zijn via de betreffende externe sites of hulpmiddelen.

Wij hebben het recht, maar niet de plicht, om toezicht te houden op alle activiteiten en content in verband met de website. We kunnen een klacht of gemelde overtreding van deze voorwaarden onderzoeken en de maatregelen nemen die wij passend achten (waaronder, maar niet beperkt tot, waarschuwingen geven, uw toegang opschorten, beëindigen of voorwaardelijk maken en/of materialen verwijderen van de website).

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of alle content die als onderdeel van de website wordt verstrekt te allen tijde eigendom blijven van ons of onze licentieverleners. U mag dit materiaal uitsluitend gebruiken op de wijzen die wij uitdrukkelijk hebben geautoriseerd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de content op de website uitsluitend beschikbaar worden gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat u dit materiaal en deze content hiervoor slechts op de harde schijf van één computer mag downloaden. Elk ander gebruik van het materiaal en de content op de website is uitdrukkelijk verboden. U verklaart dit materiaal en deze content niet te zullen kopiëren, reproduceren, overdragen, publiceren, weergeven of verspreiden, hem niet commercieel te zullen exploiteren en er geen afgeleide werken van te zullen maken (en u verklaart derden hier niet bij te helpen en hier geen gelegenheid voor te geven).

Het auteursrecht op de website berust bij The Codemasters Software Company Limited. Alle rechten voorbehouden.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE JUISTHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WIJ OP DE WEBSITE PLAATSEN. DE WEBSITE WORDT GELEVERD "ALS ZODANIG" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE VERKLARING OF BEKRACHTIGING. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN IN AFZONDERLIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD PRODUCT OF EEN BEPAALDE DIENST, GEVEN WIJ GEEN GARANTIES, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WEBSITE OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS), WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID, JUISTHEID, STAAT OF VOLLEDIGHEID OF EEN ANDERE IMPLICIETE GARANTIE DIE VOORTKOMT UIT TRANSACTIES, GEBRUIK OF HANDEL.

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN IN AFZONDERLIJKE ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT EEN BEPAALD PRODUCT OF EEN BEPAALDE DIENST, GARANDEREN WIJ NIET DAT DE WEBSITE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS) ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN OF ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, DAT STORINGEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, OF DAT DE WEBSITE OF DE SERVER WAAROP DIE STAAT OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS) VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN EN BUGS EN VOLLEDIG FUNCTIONEEL, JUIST EN BETROUWBAAR ZIJN. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN CONTENT OF MATERIAAL ALS GEVOLG VAN HET UPLOADEN NAAR OF DOWNLOADEN VAN DE WEBSITE.

U ERKENT DAT WIJ DE VEILIGHEID OF PRIVACY VAN DE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE ZET OF ERVAN AFHAALT NIET KUNNEN GARANDEREN EN HIER DUS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT, TOT NALATIGHEID), VOORLOPIG CONTRACT OF ANDERE VERKLARINGEN (ANDERS DAN FRAUDULEUZE MISLEIDING) OF ANDERSZINS OP BASIS VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE OF PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OP DE WEBSITE, DOOR ONS OF NAMENS ONS (WAARONDER GRATIS SOFTWAREDOWNLOADS), VOOR ENIGE ECONOMISCHE VERLIEZEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, CONTRACTEN, HANDEL OF VERWACHTE BESPARINGEN) OF ENIG VERLIES OF ENIGE BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF ENIG BIJZONDER OF INDIRECT OF VOORTVLOEIEND VERLIES, ONGEACHT OF EEN VAN ONS OP DE HOOGTE WAS VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OP HET MOMENT DAT DE GEBEURTENIS DIE HET VERLIES VEROORZAAKT HEEFT PLAATSVOND.

Wij zijn niet aansprakelijk, op grond van een contract, onrechtmatige daad of anders, als u verlies of schade lijdt doordat u verbinding maakt met de website via een hyperlink van een derde partij.

Onverminderd enige andere bepaling in de algemene voorwaarden beperkt niets uw rechten als consument op grond van het Engels recht indien of voor zover deze rechten niet vervreemdbaar zijn door middel van een contract.

Niets in de algemene voorwaarden kan onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze bedienden, agenten of werknemers uitsluiten of beperken.

Als enig deel van de algemene voorwaarden wordt geacht onwettig, ongeldig of om een andere reden niet uitvoerbaar te zijn, wordt de betreffende bepaling scheidbaar geacht van deze algemene voorwaarden, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Niets mag worden opgevat als een vrijstelling door ons van enige voorafgaande of volgende overtreding van enige bepaling.

Deze algemene voorwaarden en de documenten waarnaar wordt verwezen in deze voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten, afspraken, ondernemingen of voorstellen, schriftelijk of mondeling, tussen u en ons met betrekking tot deze zaken. Mondelinge toelichtingen of inlichtingen door een van ons kunnen de interpretatie van deze algemene voorwaarden nooit veranderen. U bevestigt dat u, bij het instemmen met deze voorwaarden, niet bent uitgegaan van enige verklaring, behalve voor zover deze expliciet in deze voorwaarden is aangeduid als een verklaring, en u gaat ermee akkoord dat u geen recht op genoegdoening hebt in het geval van een verkeerde voorstelling die niet is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Deze clausule is niet van toepassing op een eventuele frauduleuze misleiding, ongeacht of die is opgenomen in deze algemene voorwaarden.

U gaat akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Deze algemene voorwaarden dienen exclusief te worden gehandhaafd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben exclusieve bevoegdheid met betrekking tot eventuele geschillen; wij hebben echter het recht om naar eigen inzicht rechtszaken aan te spannen en te voeren in andere rechtsgebieden.

Voor kennisgevingen op grond van of in verband met deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via het postadres Lower Farm, Stoneythorpe, Southam, Warwickshire, Verenigd Koninkrijk; het faxnummer +44 (0)1926 817 357, het telefoonnummer +44 (0)1926 814 132 of het e-mailadres custservice@codemasters.com. Aangezien een verzendbewijs niet garandeert dat wij uw bericht hebben ontvangen, moet u controleren of u een bevestiging van ons hebt ontvangen en dient u deze te bewaren.

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN FORUMS VAN CODEMASTERS

Als gebruiker van een forum, chatroom of prikbord van Codemasters ("online diensten") bevestigt u dat u deze regels en de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van Codemasters hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat en dat u instemt met het privacybeleid van Codemasters. Als u er niet mee akkoord gaat, dient u de online diensten van Codemasters niet te gebruiken, of als u ze al gebruikt, dient u het gebruik onmiddellijk te staken.

De online diensten van Codemasters worden niet actief gecontroleerd en Codemasters is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden geplaatst. Codemasters heeft het recht, maar niet de plicht, om de activiteiten en inhoud met betrekking tot de online diensten te controleren. Codemasters staat niet in voor en geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enig bericht. De berichten geven de meningen van de auteurs ervan weer, niet de mening van Codemasters. Codemasters behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht berichten of onderwerpen te bewerken, verwijderen of weigeren, om wat voor reden dan ook.

Gebruikers die van mening zijn dat een geplaatst bericht aanstootgevend is, kunnen contact opnemen met Codemasters door een e-mail te sturen naar custservice@codemasters.com.

U belooft geen materiaal te zullen uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze te zullen overdragen dat inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van een (rechts)persoon (waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of andere eigendomsrechten).

U belooft geen materiaal te zullen uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze te zullen overdragen dat (a) lasterlijk, smadelijk, ontwrichtend, bedreigend, een aantasting van iemands privacy, schadelijk, beledigend, intimiderend, obsceen, hatelijk of discriminerend op grond van ras, etniciteit of andere gronden is, of dat op andere wijze in strijd is met enige wet; (b) softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te storen, schaden of beperken; (c) inbreuk kan maken op de intellectuele eigendomsrechten van een (rechts)persoon (waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele of andere eigendomsrechten). Door enig materiaal te plaatsen bevestigt, verklaart en garandeert u dat u wettelijk gerechtigd bent dit materiaal te verspreiden en reproduceren.

Door enig materiaal te plaatsen bevestigt, verklaart en garandeert u dat u wettelijk gerechtigd bent dit materiaal te verspreiden en reproduceren.

U mag zich niet voordoen als een andere (rechts)persoon of anderszins uw banden met een (rechts)persoon verkeerd weergeven.

U verklaart niet meerdere keren dezelfde of soortgelijke berichten te zullen plaatsen ("flooding") en geen buitensporig grote of ongepaste afbeeldingen te zullen plaatsen.

Zonder schriftelijke toestemming van Codemasters is het niet toegestaan ongevraagde promoties, reclame of verzoeken om geld, goederen of diensten te verspreiden of publiceren, waaronder, maar niet beperkt tot, junkmail, spam en kettingbrieven.

Alles wat u plaatst in online diensten wordt openbare informatie. U moet heel voorzichtig zijn met het plaatsen van gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Als u persoonlijke gegevens online plaatst, kunt u ongevraagde berichten van andere gebruikers ontvangen.

Codemasters behoudt zich het recht voor waarschuwingen te geven of de registratie van gebruikers die zich niet aan deze regels houden op te schorten of te beëindigen. Codemasters kan deze regels van tijd tot tijd wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht en bindend voor u op het moment dat ze online worden gepubliceerd.

U blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud van berichten en andere informatie die u uploadt of overdraagt.

Door gebruik te maken van de online diensten van Codemasters verleent u Codemasters het royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig in sublicentie te geven recht op en toestemming voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, verspreiden, uitvoeren en weergeven en het maken van afgeleide werken van de inhoud die u plaatst in openbaar toegankelijke delen van de site Codemasters.com.

Codemasters kan een klacht of gemelde overtreding van zijn beleid onderzoeken en de maatregelen nemen die het passend acht, waaronder, maar niet beperkt tot, waarschuwingen geven, geplaatste inhoud verwijderen en/of activiteiten waarvan wordt vermoed dat ze in strijd zijn met een wet of verordening melden aan de bevoegde handhavingsinstanties, regelgevers of andere derde partijen.

U erkent het wereldwijde bereik van het internet en u verklaart zich te zullen houden aan alle plaatselijke regels met betrekking tot online gedrag en acceptabele content.

WIJ GAAN VOORZICHTIG OM MET KLANTENINFORMATIE EN PERSOONSGEGEVENS. WIJ AANVAARDEN ECHTER, BEHALVE IN HET GEVAL VAN OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN ONZE NALATIGHEID, GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN EVENTUELE BEVEILIGINGSLEKKEN.

PRIVACYBELEID - Codemasters EUROPEAN PRIVACY NOTICE

Codemasters respecteert uw privacy. Dit document zet ons beleid uiteen betreffende uw Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. “Codemasters” is de handelsnaam van The Codemasters Software Company Limited met maatschappelijke zetel en hoofdkantoor op Codemasters Campus, Stoneythorpe, Southam CV47 2DL, Verenigd Koninkrijk. De website is www.codemasters.com (de "Site"). Codemasters ontwikkelt en publiceert computer- en videospellen (“Spellen)” voor een verscheidenheid aan formaten, systemen en apparaten (“Apparaten”) en levert daarnaast diensten aan potentiële en bestaande klanten (“Diensten”). Bij gebruik van onze Site of onze Spellen kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen. Door deze Site te gebruiken en/of onze Spellen te spelen, gaat u met het volgende akkoord:

 • dat alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt juist, volledig en nauwkeurig zijn in alle opzichten;
 • om ons onmiddellijk te informeren over wijzigingen in die Persoonsgegevens; en
 • dat wij en onze dienstverleners uw Persoonsgegevens gebruiken zoals is uiteengezet in dit privacybeleid.

Wij behandelen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige gegevensbeschermingswetgeving van het Verenigd Koninkrijk. Merk op dat dit Beleid alleen van toepassing is op de Site, onze Diensten en onze Spellen en niet op websites van andere bedrijven of organisaties waarnaar wij mogelijk linken. Codemasters verzamelt, verwerkt en gebruikt Persoonsgegevens met als doeleinde het leveren van de diensten en producten van Codemasters aan u, en de andere hieronder vermelde doeleinden. U kunt contact met ons opnemen met behulp van de gegevens in de paragraaf Contact.

Uw Persoonsgegevens

Codemasters streeft ernaar zich te houden aan alle toepasselijke privacyregels die van toepassing zijn in de gebieden waarin het bedrijf actief is.

Codemasters begrijpt uw zorgen over de privacy van gegevens die u verstrekt aan ons, aan een derde vertegenwoordiger die namens ons optreedt (een lijst van derde vertegenwoordigers kan op verzoek worden verstrekt) of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Codemasters-Site of de Spellen of Diensten die wij leveren. Deze Verklaring is niet bedoeld ter vervanging van de voorwaarden van mogelijke overeenkomsten die u met ons heeft of van rechten die u mogelijk heeft volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Gegevens die wij kunnen verzamelen

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen:

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en locatie;
 • registratie- en gebruiksgegevens (waaronder accountgegevens en wachtwoorden);
 • gegevens over uw bezoeken aan onze Site (waaronder internetverkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs, browsegeschiedenis, klikstroomgegevens en tijdstempels) (deze worden automatisch verzameld tijdens uw bezoek);
 • gegevens over uw Apparaat (waaronder het identificatienummer, type en model van het apparaat, types en versies van het besturingssysteem en software, taal, browsertype, beeldschermtype, MAC-adres, IP-adres en bundel-ID) (deze worden automatisch verzameld bij uw bezoek);
 • demografische, profiel- en analytische game-gegevens (de verzamelde gegevens verschillen per product);
 • details van correspondentie met u (waaronder door u verstrekte opmerkingen of feedback over onze Site), Spellen of Diensten;
 • locatiegegevens zoals uw land of adres wanneer u deze verstrekt of via Apparaat-gegevens (zoals een IP-adres) en met uw toestemming, indien de wet dit voorschrijft, kunnen wij ook gegevens verzamelen over de exacte locatie van uw Apparaat

Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken

Waar relevant volgens de toepasselijke wetgeving wordt het gebruik van uw Persoonsgegevens gerechtvaardigd door minimaal één voorwaarde voor verwerking. In de meeste gevallen is deze voorwaarde als volgt:

 • U heeft ons uw toestemming gegeven om de Persoonsgegevens op die manier te gebruiken, bijvoorbeeld als u ons toestemming geeft om u marketingcommunicaties te sturen over onze producten en diensten;
 • Ons gebruik van uw Persoonsgegevens is in ons gerechtvaardigde belang als commerciële organisatie. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om gegevens bij te houden over hoe de Site wordt gebruikt, zodat wij de indeling ervan voortdurend kunnen verbeteren op basis van hoe u en andere gebruikers omgaan met de content en deze kunnen personaliseren aan de gebruiker (bijvoorbeeld door content weer te geven in een taal die relevant is voor uw geografische locatie), mits dit te allen tijde gebeurt op een wijze die proportioneel is en uw privacyrechten respecteert.
 • Ons gebruik van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om uitvoering te geven aan een overeenkomst of om stappen te nemen om een overeenkomst met u aan te gaan (bijvoorbeeld om uw account te beheren); en/of
 • Ons gebruik van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een relevante wettelijke of reglementaire verplichting.

Wij kunnen de gegevens die wij verzamelen over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van een specifieke vraag van u, of reageren op uw klachten. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt over een technische vraag, gebruiken wij uw technische en contactgegevens bij het oplossen van de kwestie.
 • Het leveren en beheren van de diensten die wij aanbieden, waaronder de locatie waar u zich voor de diensten registreert.
 • Het mogelijk maken van uw deelname aan functies en activiteiten op onze Site.
 • Accountverificatie en -goedkeuring.
 • Direct marketing om u te informeren over onze producten en diensten die interessant zouden kunnen zijn voor u. Met uw toestemming kunnen wij ook informatie van derden aan u verstrekken waarvan wij denken dat deze interessant zou kunnen zijn voor u. Als u deze informatie liever niet ontvangt (opt-out), ga dan naar de website of stuur een e-mail naar: privacy@Codemasters.com
 • Het beheren van enquêtes en opiniepeilingen. Deelname is altijd vrijwillig en bij gelegenheid kunnen wij de mogelijkheid bieden om prijzen te winnen als bedankje voor uw tijd en moeite.
 • Het beheren van de wedstrijden en/of promoties van Codemasters en uw registratie daarvoor. Op onze wedstrijden en promoties kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn (welke ook betrekking kunnen hebben op de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens). U dient alle toepasselijke voorwaarden te lezen voordat u deelneemt aan onze wedstrijden of promoties.
 • technische en gebruiksgegevens/analyses. Ons succes hangt af van het produceren van spellen die onze klanten willen spelen. Om ons te helpen ervoor te zorgen dat wij de allerbeste spellen maken, kunnen wij de gegevens analyseren die wij verzamelen en bezitten om te ontdekken wat individuele klanten van de Site, onze Spellen en onze Diensten waarschijnlijk aantrekkelijk vinden, om de Spellen en Diensten van Codemasters te verbeteren. Met behulp van deze gegevens kunnen wij tevens vals spelen en activiteiten die de ervaring van spelers van onze spellen bederven, beveiligingsrisico’s, fraude en andere onwettige activiteiten opsporen;
 • Zakelijke en website-analyse en verbetering.
 • promotie van onze goederen en diensten en die van onze dienstverleners en vertrouwde derden op de Site en in apps;
 • website- en systeembeheer en accountverificatie;
 • Klassementen, aliassen en clubnaam/clubgegevens;
 • om te reageren op of te voldoen aan wettelijke of reglementaire voorschriften; en
 • wanneer u sociale-netwerkfuncties van derden gebruikt om advertenties aan u te serveren en met u te communiceren op derde sociale netwerken (wij raden u aan de privacyverklaringen/het privacybeleid van deze sociale netwerken te lezen voor de mogelijkheid om u af te melden voor dergelijke activiteiten)
 • als u zich registreert voor onze RaceNet-service, gebruiken we informatie uit uw betrokkenheid bij de Games om te linken naar uw RaceNet-profiel (sommige van deze informatie is alleen voor u toegankelijk, tenzij u ons anders vertelt door uw RaceNet-privacyinstellingen te wijzigen)

ij blijven functies in onze Spellen bouwen die niet-essentiële Spel-gegevens uitschakelen die anders zouden worden gebruikt voor analysedoeleinden en geven u de keuze om dergelijke verzameling van gegevens “uit” te schakelen.

Bezoekers van onze websites

Op onze Site worden Persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) verzameld wanneer u deze vrijwillig verstrekt via een formulier op de Site, bijvoorbeeld bij een verzoek om productinformatie of bij het downloaden van een onderzoek of whitepaper. Andere gegevens die ook Persoonsgegevens kunnen zijn (zoals uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, aantal keren dat u de Site heeft bezocht, datums waarop u de Site heeft bezocht en de hoeveelheid tijd die u heeft besteed op de Site) kunnen worden verzameld via cookies en andere volgtechnologieën (zoals transparante GIF-bestanden). Geaggregeerde gegevens (zoals hoeveel keer bezoekers zich aanmelden op de Site) kunnen ook worden verzameld.

Vertegenwoordigers van potentiële en huidige klanten

Wij kunnen uitsluitend namens en volgens instructie van onze klanten Persoonsgegevens van klanten van Codemasters verzamelen, opslaan en verwerken. Voor dergelijke doeleinden fungeren wij en dienen wij te worden beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke voor dergelijke Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen ook rechtstreeks door ons of door onze vertegenwoordiger worden verzameld wanneer u een overeenkomst met ons aangaat of wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of post voor vragen of klachten. Wij of een vertegenwoordiger van Codemasters kunnen uw zakelijke contactgegevens, gegevens over uw beroep of uw medewerkers en gegevens over u verzamelen als u bijeenkomsten of evenementen bijwoont of u aanmeldt voor onze nieuwsbrieven.

Kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van of over kinderen jonger dan 13. Als jij jonger dan 13 bent, mag je geen gegevens over jezelf of je vrienden verstrekken via deze Site (zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of alias of gebruikersnaam die je gebruikt).

U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van de Site dat plaatsvindt via uw apparaat. Indien wij te weten komen of reden hebben om te vermoeden dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 zonder geverifieerde ouderlijke toestemming, zullen wij die gegevens verwijderen en kunnen wij maatregelen nemen om te voorkomen dat verdere gegevens worden verzameld over het kind (waaronder beperking van de toegang tot en/of het gebruik van de Site via uw apparaat). Indien u van mening bent dat wij gegevens bezitten van of over een kind jonger dan 13, neem dan contact met ons op met behulp van onderstaande contactgegevens.

Veiligheid

Codemasters heeft maatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens veilig te bewaren. Wij kunnen echter niet garanderen dat Persoonsgegevens die via het internet worden verzonden volledig beveiligd zijn. Het delen van uw Persoonsgegevens via het internet is voor uw eigen risico.

Indien u een geregistreerde gebruiker bent, is het uw verantwoordelijkheid uw wachtwoord geheim te houden. U dient uw wachtwoord met niemand te delen.

Delen van uw Persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met onze dienstverleners voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden. Onze dienstverleners zijn onder andere technische entiteiten die Codemasters voorzien van softwareontwikkelingskits ("SDK’s") of andere diensten. Typische dienstverleners waarvan wij gebruik kunnen maken zijn onder andere (dit is geen uitputtende lijst):

 • Amplitude en Unity (voor analytische Diensten)
 • Bidstack Limited: Lees het privacybeleid van Bidstack om te begrijpen hoe zij uw gegevens gebruiken. Dit is te vinden via hun website op https://www.bidstack.com/privacy-policy
 • Chartboost, Inc. Bezoek de website van Chartboost, Inc. op https://www.chartboost.com voor hun privacybeleid en meer informatie over hun diensten
 • Facebook (voor sociaal netwerken en/of Advertenties)
 • Flurry Analytics. Lees het privacybeleid van Flurry, te vinden op hun hoofdwebsite op http://www.flurry.com, om te begrijpen hoe Flurry uw gegevens gebruikt.
 • Fuse Powered Inc. Lees het privacybeleid van Fuse, te vinden op hun hoofdwebsite op https://www.fusepowered.com, om te begrijpen hoe Fuse Powered Inc. uw gegevens gebruikt
 • Gamesparks. Bezoek de website van Gamesparks op http://www.gamesparks.com voor hun privacybeleid en meer informatie over hun diensten
 • Google AdMob (voor Advertenties)
 • Helpshift (voor klantenservice)
 • Medium Entertainment, Inc. dat het PlayHaven-platform levert. Lees het privacybeleid van PlayHaven, te vinden op hun hoofdwebsite op http://www.playhaven.com, om te begrijpen hoe Media Entertainment Inc. uw gegevens gebruikt
 • Tapjoy. Bezoek de website van Tapjoy op http://www.tapjoy.com voor hun privacybeleid en meer informatie over hun diensten
 • UnityAd (voor Advertenties)

Deze dienstverleners kunnen uw Persoonsgegevens tevens behandelen volgens hun eigen privacybeleid. Voordat u gegevens verstrekt via de Site, dient u deze weblinks te bekijken om u ervan te verzekeren dat u instemt met de manier waarop uw Persoonsgegevens zullen worden gebruikt. Door de Site te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens door deze dienstverleners zoals is uiteengezet in hun respectievelijke privacybeleid.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met adverteerders om u te voorzien van gerichte, relevante advertenties. Geaggregeerde gegevens over gebruikers kunnen aan derden worden verstrekt. U wordt hierbij niet individueel geïdentificeerd tegenover deze derden.

Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming (anders dan als onderdeel van een verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa van Codemasters).

Codemasters kan uw Persoonsgegevens tevens bekendmaken als het van mening is dat dit noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke eis of verzoek van een bevoegde wetshandhavingsorganisatie of om te voldoen aan een juridisch proces;
 • om de voorwaarden van onze Site of andere overeenkomst af te dwingen; of
 • om de rechten of eigendommen van Codemasters of de rechten van zijn gebruikers en/of derden te beschermen.

Wij werken samen met derden die helpen bij onze bedrijfsvoering en het leveren van diensten. Wij en onze dienstverleners (zoals hieronder uiteengezet) verstrekken en delen uw Persoonsgegevens:

 • Tussen Codemasters en onze gelieerde ondernemingen.
 • aan derde dienstverleners (“Dienstverleners”) die diensten leveren voor of namens ons (waaronder het verwerken van sollicitatiegegevens, hosten van content betreffende investeerdersrelaties, koeriersdiensten, helpen beheren van onze IT- en backofficesystemen, of het verspreiden van marketingmaterialen, het distribueren van marketingmaterialen of opslaan van gegevens met betrekking tot onze Spellen en/of het uitvoeren van Diensten namens ons, zoals klantenservice). Dergelijke dienstverleners worden door hun overeenkomst met ons verplicht uw Persoonsgegevens te behandelen volgens de toepasselijke wetgeving en privacy- en gegevensbeschermingsbeginselen.
 • Aan derden in verband met een voorgenomen of daadwerkelijke verkoop, fusie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of een divisie daarvan.
 • Aan anderen wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om uw Persoonsgegevens bekend te maken en alleen zoals is toegestaan of wordt vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving. Dergelijke bekendmaking kan plaatsvinden aan rechtbanken om te voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties, regelgevers en wetshandhavingsinstanties in de Europese Unie en over de hele wereld, of om onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen.

Internationale overdracht

Gelieerde ondernemingen en dienstverleners van Codemasters bevinden zich over de hele wereld. Uw Persoonsgegevens kunnen daarom worden verzonden naar landen met een ander niveau van gegevensbeschermingswetten dan in uw woonland. Als u bijvoorbeeld vraagt naar diensten die wij buiten het Verenigd Koninkrijk leveren, sturen wij uw vraag door naar de desbetreffende kantoren in dergelijke landen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook anderszins bekendmaken in het buitenland, bijvoorbeeld als wij een wettelijk of reglementair verzoek ontvangen van een buitenlandse wetshandhavingsinstantie.

Wij zullen altijd stappen nemen om ervoor te zorgen dat internationale overdracht van gegevens zorgvuldig wordt beheerd om uw rechten en belangen te beschermen.

 • Wij dragen uw Persoonsgegevens alleen over naar landen die een afdoende niveau van wettelijke bescherming bieden of waar wij weten dat er adequate alternatieve regelingen van kracht zijn om uw privacyrechten te beschermen.
 • Verzoeken om gegevens die wij ontvangen van wetshandhavingsinstanties of regelgevers worden zorgvuldig gecontroleerd voordat Persoonsgegevens worden verstrekt.

Wij verstrekken u op verzoek meer informatie over de categorieën ontvangers van uw Persoonsgegevens en de landen waarnaar uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen. U heeft het recht om ons om meer informatie te vragen over de waarborgen die wij hebben ingesteld zoals hierboven vermeld. Neem contact met ons op middels de paragraaf Contact als u meer informatie wenst.

Hoe wij uw gegevens beschermen en opslaan

Wij nemen de veiligheid van de gegevens die wij verzamelen serieus. Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, beleidsdocumenten en procedures ingesteld om het risico op onbedoelde vernietiging of verlies, onbevoegde bekendmaking of toegang tot dergelijke gegevens te reduceren, passend bij de aard van de desbetreffende gegevens. Enkele van de maatregelen die wij nemen zijn: het opleggen van geheimhoudingsverplichtingen aan onze medewerkers en dienstverleners en het vernietigen of permanent anonimiseren van Persoonsgegevens indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze waren verzameld.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals is uiteengezet in deze Verklaring. In sommige gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld waar wij daartoe verplicht zijn volgens wettelijke, reglementaire, belasting- of boekhoudingsvoorschriften.

In specifieke gevallen kunnen wij uw Persoonsgegevens langer bewaren opdat wij een nauwgezette registratie hebben van uw omgang met ons in geval van klachten of twistpunten, of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een mogelijkheid is op een juridische procedure met betrekking tot uw Persoonsgegevens of omgang.

Wanneer wij uw Persoonsgegevens hebben verkregen om u te voorzien van marketinginformatie voor onze diensten, worden deze slechts opgeslagen tot u van gedachten veranderd over het ontvangen van dergelijke materialen van Codemasters, om verder contact met u voor marketingdoeleinden te voorkomen. Wij maken gebruik van een kennisgeving bewaartermijn van gegevens die wij toepassen op de gegevens in ons bezit. Wanneer uw Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zorgen wij ervoor dat deze veilig worden verwijderd.

Links en websites van derden

Naast offline verzamelde gegevens is deze Verklaring van toepassing op Persoonsgegevens die op deze Site worden verzameld. Deze Site bevat links naar zowel gelieerde websites als niet-gelieerde websites, waaronder toegang tot content, producten en diensten van dergelijke gelieerde en niet-gelieerde websites. In sommige gevallen zijn deze andere websites beschikbaar via technologie die een "naadloze ervaring" biedt en kunnen deze onderdeel van onze Site lijken te zijn. Hoewel sommige van de entiteiten die deze websites beheren een overeenkomst hebben met ons, is dat niet altijd het geval, dus wij adviseren u om u bekend te maken met de individuele privacyverklaring en andere voorwaarden van elke gelinkte website voordat u Persoonsgegevens verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over hun gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen, hebben deze niet beoordeeld en zijn niet aansprakelijk met betrekking tot de content van deze websites of hoe deze uw Persoonsgegevens gebruiken, opslaan of beveiligen.

Advertenties van derden

Wij kunnen advertenties van derden gebruiken op deze Site. Aan deze advertenties kunnen cookies en andere volgtechnologieën verbonden zijn. Opmerking: Codemasters is niet verantwoordelijk voor de functionaliteit van en acties door cookies en andere volgtechnologieën die door onze derde dienstverleners worden aangemaakt en geplaatst. Met betrekking tot deze cookies en volgtechnologieën zijn de derde dienstverleners de verwerkingsverantwoordelijken en wij adviseren u uzelf bekend te maken met hun individuele privacybeleid.

Rechten en hoe u zich kunt afmelden of om wijziging kunt verzoeken

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, op bepaalde uitzonderingen na en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die wij uitvoeren.

 • Het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie/verwijdering van uw Persoonsgegevens
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Het recht op overdracht van uw Persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing
 • Het recht om een kopie te verkrijgen van de ingestelde waarborgen voor overdracht buiten uw rechtsgebied
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

Wij kunnen u om aanvullende gegevens vragen om uw identiteit te bevestigen en voor beveiligingsdoeleinden, voordat wij de door u verzochte Persoonsgegevens verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding te vragen waar toegestaan door de wet, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Wij zullen onverwijld aan uw verzoek voldoen of u te informeren indien wij verdere gegevens nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

Wij kunnen mogelijk niet altijd volledig voldoen aan uw verzoek, bijvoorbeeld als het invloed zou hebben op de geheimhoudingsplicht die wij hebben tegenover anderen, of indien wij wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere wijze af te handelen.

Kennisgeving van wijzigingen

Wij raden u aan deze Verklaring te controleren telkens wanneer u onze Site bezoekt of ons offline uw Persoonsgegevens verstrekt, omdat wij deze Verklaring van tijd tot tijd kunnen wijzigen door de gewijzigde Verklaring op deze Site te plaatsen. Wijzigingen gaan in wanneer deze worden geplaatst en uw voortdurend gebruik van de Site of het niet maken van bezwaar tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Vragen betreffende deze Verklaring

Indien u vragen heeft betreffende deze Verklaring, neem dan contact op via onze website op www.codemasters.com

Algemeen

Indien wij ons Privacybeleid wijzigen, plaatsen wij de wijzigingen op deze pagina. Wij kunnen kennisgevingen ook op andere pagina’s van de Site plaatsen, zodat u op de hoogte bent van de gegevens die wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Voortzetting van het gebruik van de dienst geeft aan dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Van tijd tot tijd kan deze Site links naar andere websites bevatten. Wij beheren de gelinkte websites mogelijk niet en onderschrijven de content, opvattingen of producten van de gelinkte websites niet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de gelinkte websites. U wordt aangeraden voorzichtig te zijn bij uw gebruik van de gelinkte websites en eventuele gebruiksvoorwaarden op dergelijke websites in acht te nemen. Indien u naar andere websites gaat via een link op onze Site, kunnen wij geaggregeerde of anderszins anonieme statistische gegevens ontvangen over uw bezoek en eventuele aankopen die u doet op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van andere websites en uw bezoek aan die websites wordt niet beschermd door ons Privacybeleid.

Het is belangrijk dat u het ons laat weten indien u van mening bent dat de gegevens die wij over u hebben onjuist of onvolledig zijn. U kunt gegevens in onze database verwijderen, wijzigen of aanpassen door te e-mailen naar: Privacy@Codemasters.com. U kunt ook contact met ons opnemen via dit e-mailadres indien u uw recht op toegang tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen.

Indien u vragen heeft over de omgang met of bescherming van uw Persoonsgegevens of uw rechten volgens dit Privacybeleid, neem dan contact op met de klantenservice door te schrijven naar de Codemasters-klantenservice op het onderstaande adres of e-mail naar: Privacy@Codemasters.com

Codemasters Campus, Stoneythorpe, Southam CV47 2DL, Verenigd Koninkrijk.

INFORMATIE OVER COOKIES

Wij gebruiken cookies (informatie die wordt opgeslagen door uw browser) om informatie bij te houden op de pagina's die onze bezoekers bekijken, om de inhoud en aanbiedingen op onze site te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites naar uw computer kunnen sturen. Een cookie kan worden gezien als de identiteitskaart van een internetgebruiker, die de website vertelt wanneer een gebruiker terugkomt. De cookies die wij gebruiken, zijn 'analytische' cookies.

Daarmee kunnen wij de aantallen bezoekers bijhouden en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze sites verplaatsen als ze die gebruiken. Meer informatie over de afzonderlijke analytische cookies die we gebruiken en hoe ze te herkennen zijn, is te vinden op aboutcookies.codemasters.com. Hoewel we geen individuen kunnen identificeren op basis van deze informatie, kan informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, als u ervoor kiest deze op de site te verstrekken, worden gekoppeld aan de gegevens die zijn opgeslagen in het cookie.

De richtlijn van de Europese Unie betreffende privacy en elektronische communicatie uit 2003, als gewijzigd door de verordening betreffende privacy en elektronische communicatie (wijziging) uit 2016, (de "richtlijn") erkent dat cookies een "legitiem en nuttig hulpmiddel" zijn voor veel activiteiten, waaronder het controleren van de identiteit van websitegebruikers. De richtlijn verplicht websites de gebruikers te informeren als er cookies worden gebruikt (en dat is precies wat we nu doen!) en om enige informatie te verstrekken over hoe de cookies worden gebruikt.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.allaboutcookies.org. Tot slot verplicht de richtlijn websites gebruikers erop te wijzen dat ze hun computers zo kunnen instellen dat cookies worden geweigerd. U kunt dit doen door een instelling in uw internetbrowser te activeren om alle cookies te weigeren of om een melding weer te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Instructies hiervoor kunt u vinden op www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Als u uw browser niet zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, verzendt ons systeem cookies als u onze websites voor het eerst bezoekt. U dient er echter rekening mee te houden dat onze websites niet werken zonder cookies en daarom raden wij u aan ze te blijven accepteren.

Codemasters Accounts Naming Policy

When selecting a display name for a Codemasters Account, online game, service, character, team name or object, please be aware of the following restrictions that are NOT appropriate for use:

 1. Names of historical or religious significance.
 2. Common names or references to drug related substances, culture or paraphernalia.
 3. Sexually explicit, defamatory, obscene, racially or ethnically offensive names or slang.
 4. Globally popular registered trademark names of products, goods, materials or services.
 5. Names likely to cause harm, mockery or imitation of Codemasters, its employees, partners or third-party agents, or which are defamatory towards or may cause offence or harm to any such organisation or any person employed by them.
 6. Names causing mockery or imitation of any Codemasters in-game personality or character.
 7. Misspelled variations or homonyms of any of the above rules.

In certain Codemasters online games, it may be possible for you to purchase a rename for one or more of your avatars via the game shop. Should you choose to do this then all of the above policies still apply. Should Codemasters change the name of an avatar in violation of the above policy as a result of a shop purchase no reimbursement of the purchase price will be given.

Naming Policy Enforcement

If any of your display names, or game avatars are in violation of any of the above naming rules, the Codemasters Accounts Support Team reserves the right to either:

 1. Change the name to a more suitable alternative. Codemasters will not engage in any dialogue regarding further changes to renamed avatars and the decision of the Codemasters Accounts Support team will be final.
 2. Temporarily suspend or permanently ban, without notice, your account.

Codemasters Terms of Service for applications downloaded for Mobile devices through the Apple Store and Google Play Store

THE CODEMASTERS SOFTWARE COMPANY LIMITED TERMS OF SERVICE AND END USER LICENSE AGREEMENT FOR MOBILE GAMES AND SERVICES ("EULA")

IMPORTANT - READ CAREFULLY

1.                   INSTALLING AND ACCESS

1.1                The terms of this EULA govern the relationship between you and The Codemasters Software Company Limited located at Codemasters Campus, Stoneythorpe, Warwickshire, CV47 2DL, United Kingdom (hereinafter "Codemasters " or "Us" or "We") regarding your use of Codemasters mobile game software and includes any applicable updates applied or activities carried out by Codemasters to support, maintain and otherwise run the game as a service (the “Game”). “Codemasters" includes “Affiliates”, which shall mean subsidiaries, parent companies, joint ventures and other corporate entities under common ownership of Codemasters.

1.2                The Game is licensed, and not sold, and this Agreement confers no title or ownership to the Game or any copy thereof.

1.3                Use of the Game is also governed by Codemasters Privacy Policy, which is incorporated herein by reference. Your privacy is important to us and we encourage you to read the Codemasters Privacy Policy carefully and use it to make informed decisions.

1.4                By creating an account or accessing or using the Game you accept and agree to be bound by this EULA and consent to the collection, use and storage of your information as outlined in Codemasters Privacy Policy.

1.5                You are responsible for any fees, including internet connection or mobile fees that you incur when accessing the Game.

1.6                If you do not accept the terms of this EULA, do not install, use or access the Game.

1.7                We do not knowingly collect personal data from or about children under 13 years of age. If you are under 13 years old, you must not provide any information about yourself or your friends via the Game (including your name, address, telephone number, e-mail address or any screen name or user name you may use).

1.8                If we learn or have reason to believe that we have collected or received personal data from or about a child under 13 without verified parental consent, we will delete that information and may take action to prevent any further information being collected about them (including restricting access to and/or use of the Game). If you believe we might have any information from or about a child under 13 years old, please contact us using the contact details below.

2.                   OWNERSHIP AND LIMITED LICENSE

2.1                The Game is protected by the intellectual property law of England and Wales (including the copyright law), international copyright treaties and conventions and other laws. Codemasters grants you the non-exclusive, limited right and license to install and use one copy of the Game solely for your personal use.

2.2                All intellectual property rights in and to the Game (including but not limited to video, audio, computer code, themes, derivative works, titles, objects, characters, character names, stories, dialogs, catch phrases, locations, concepts, artwork, graphics, animation, sounds, musical compositions, audio-visual effects, text, screen displays, methods of operation, moral rights, ‘applets’ incorporated into the Game and any related documentation) and other content incorporated therein) and title to any and all copies thereof are owned by Codemasters or its licensors, and you receive no right or interest therein other than the limited license in clause 2.1 above.

2.3                You understand that while at times you may "earn" "buy" or "purchase" (a) virtual currency, including but not limited to virtual coins, cash, tokens, or points, all for use in the Game; or (b) virtual in-game items (together with virtual currency, "Virtual Items"); these real world terms are only being used as shorthand. You do not in fact "own" the Virtual Items and the amounts of any Virtual Item do not refer to any credit balance of real currency or its equivalent. Rather, you may purchase a limited license to use the Virtual Items. The purchase and sale of the limited license referred to in this EULA is a completed transaction upon receipt of your direct payment or redemption a promotional credit, and/or virtual currency. Any "virtual currency" balance shown does not constitute a real-world balance or reflect any stored value, but instead constitutes a measurement of the extent of your license.

2.4                Codemasters owns, has licensed, or otherwise has rights to use all of the content that appears in the Game. Notwithstanding any provision to the contrary herein, you agree that you have no right or title in or to any content that appears in the Game, including without limitation the Virtual Items appearing or originating in the Game, whether "earned" in a game or "purchased" from Codemasters. Codemasters prohibits and does not recognize any purported transfers of Virtual Items effectuated outside of the Game, or the purported sale, gift or trade in the "real world" of anything that appears or originates in the Game, unless otherwise expressly authorized by Codemasters in writing. Accordingly, you may not sublicense, trade, sell or attempt to sell in-game Virtual Items for "real" money, or exchange Virtual Items for value of any kind outside of the Game and/or its supporting service, without Codemasters written permission. Any such transfer or attempted transfer is prohibited and void.

3.                   UPDATES TO THE EULA AND PRIVACY POLICY

3.1                Codemasters reserves the right, at our discretion, to change, modify, add or remove portions of the EULA and Privacy Policy at any time by updating any relevant urls. You may also be given additional notice, such as an e-mail message or messaging within the Game, of any changes. You will be deemed to have accepted such changes by continuing to use the Game and all amended terms shall automatically be effective 30 days after they are initially posted.

3.2                If at any point you do not agree to any portion of the then-current version of the EULA or the Privacy Policy, your license to use the Game shall immediately terminate and you must immediately stop using the Service.

To the extent the EULA and/or Privacy Policy conflict with any other Codematers terms, policy, rules or codes of conduct, the terms contained in the EULA and in the Privacy Policy shall govern.

4.                   LICENSE RESTRICTIONS

4.1                You agree to only use the Game, in accordance with this license.

4.2                Codemasters may revoke your license to access some features (such as multiplayer over a network) or all features of the Game if you violate or assist others in violating, the license limitations set forth below. YOU SHALL NOT:

Copy the Game and/or its content except as permitted under this licence.

Use the Game, or permit use of the Game, in a network, multi-user arrangement or remote access arrangement, including any online use except as otherwise allowed as a non-commercial private feature of the Game and/or explicitly permitted by Codemasters.

Make copies of the Game or any part thereof, except that you may make one copy of the Game for backup or archival purposes, or make copies of the materials accompanying the Game for non-commercial backup and reference only.

Sell, rent, lease, license, distribute, upload or otherwise transfer or make available to any other person the Game, in whole or in part, or use the Game or any part thereof in any commercial context, including but not limited to using in a service bureau, "cyber cafe", computer gaming centre or any other commercial location in which multiple users may access the Game without the express prior written consent of Codemasters. If required Codemasters may offer a separate site license agreement to permit you to make the Game available for commercial use; see the contact information below.

Reverse engineer, derive source code, modify, decompile, disassemble, or create derivative works of the Game, in whole or in part.

Remove, disable or circumvent any proprietary notices or labels contained on or within the Game.

Export or re-export the Game or any copy or adaptation in violation of any applicable laws or regulations.

Create data or executable programs that mimic data or functionality in the Game.

Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute any so called "cheats" that influence and/or facilitate gameplay, including exploits of any in-game bugs, and thereby grant you and/or any other user an advantage over other players not using such methods.

Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute any so called "hack" that accesses or modifies the software the Game in a manner not expressly authorised by Codemasters.

Create, use, offer, advertise, make available and/or distribute any code or software not expressly authorized by Codemasters, that can be used in connection with, the Game, and/or any component or feature thereof which changes and/or facilitates the gameplay.

Make improper use of Codemasters support services, including by submitting false abuse reports or using profane and abusive language in your communications with our support personnel.

Disrupt, overburden, or aid or assist in the disruption or overburdening of any computer or server used to support the Game or in any type of attack, including without limitation distribution of a virus, denial of service attacks, or other attempts to disrupt the Game or any other person's use or enjoyment of the Game.

Use the Service or any part thereof for any commercial purpose without Codemasters consent in writing, including but not limited communicating or facilitating any commercial advertisement or solicitation, or gathering or transferring Virtual Items for sale.

Use any unauthorized third party software that accesses, intercepts, "mines", or otherwise collects information from or through the support services relating to the Game or that is in transit from or to the Game, including, without limitation, any software that reads areas of RAM or streams of network traffic used by the Game to store information about Codemasters game content. Codemasters may, at its sole and absolute discretion, allow the use of certain third party user interfaces.

5.                   COMMUNICATION SERVICES AND USER GENERATED CONTENT

5.1                Codemasters may provide chat or other communication features as part of the support services for the Game. You agree that YOU WILL NOT:

Post any information/content that is abusive, threatening, obscene, defamatory, libelous, or racially, sexually, religiously, or otherwise objectionable or offensive.

Post any information/content that contains nudity, excessive violence, or offensive subject matter or that contains a link to such content.

Attempt to, or harass, abuse, or harm, or advocate or incite harassment, abuse or harm of another person, group, including Codemasters employees, including Codemasters customer service representatives.

Make available any material or information that infringes any copyright, trademark, patent, trade secret, right of privacy, right of publicity, or other right of any person or entity or impersonates any other person.

Transmit unauthorized communications, including junk mail, chain letters, spam and any materials that promote malware, spyware and downloadable items.

Solicit or attempt to solicit personal information from other users of the Game.

Collect, harvest or post anyone's private information, including personally identifiable information (whether in text, image or video form), identification documents, or financial information through the Game.

5.2                If Codemasters asks for users to set up an account or log-in for the Game or any support features of the Game the above restrictions set out in clause 5.1 shall also apply to any user name or account information.

5.3                If the Game allows for the sharing of any user generated content relating to the Game (“UGC”) the above restrictions set out in clause 5.1 shall also apply to such UGC.

5.4                You are entirely responsible for all UGC you post or otherwise transmit via the Game. Codemasters assumes no responsibility for the conduct of any user submitting any UGC, and assumes no responsibility for monitoring the Game for inappropriate or illegal content or conduct.

5.5                We have no obligation to monitor UGC or communication services. If We choose at any time, in our sole discretion, to monitor the Game or any associated communication services, we have the right, in our sole discretion, to edit, refuse to post, or remove any UGC or post and we may monitor and/or record your interaction with the Game or communications (including without limitation chat text and voice communications) when you are using the Game. By entering into this EULA, you hereby provide your irrevocable consent to such monitoring and recording.

6.                   THIRD PARTY ADVERTISING

6.1                You understand that the Game may feature advertisements from Codemasters or third parties. Codemasters disclosure of information for third party advertising is addressed in Codemasters Privacy Policy.

6.2                Codemasters may provide links to third party websites or vendors who may invite you to participate in a promotional offer in return for receiving an optional component of the Game and/or upgrades (such as in-game currency). Any charges or obligations you incur in your dealings with these third parties are your responsibility. Codemasters makes no representation or warranty regarding any content, goods and/or services provided by any third party even if linked to or from the Game, and will not be liable for any claim relating to any third party content, goods and/or services. The linked sites are not under the control of Codemasters and may collect data or solicit personal information from you. Codemasters is not responsible for their content, business practices or privacy policies, or for the collection, use or disclosure of any information those sites may collect. Further, the inclusion of any link does not imply endorsement by Codemasters of these linked sites.

7.                   GAME UPDATES AND PATCHES

7.1                From time to time Codemasters may provide updates, patches and other modifications to the Game that must be installed for the user to continue to play the Game properly or at all. Codemasters may update, patch or modify the Game remotely and access the Game residing on your device for such purpose, and you hereby grant to Codemasters the right to deploy and apply such patches, updates and modifications. All provisions of this agreement that refer to ‘Game’ shall also include such patches, updates and modifications.

8.                   ANALYTICS

8.1                We want to offer you the best gameplay experience as possible and we are constantly striving to improve our products. To help us achieve this we sometimes collect data relating to how you play the game, including what actions you take or selections you make, how long you play for and the performance of our online systems when you connect. This data is anonymised and is only kept for a reasonable period for analysis. For more information, please review our Privacy Policy.

9.                   LIMITED WARRANTY

9.1                Use of the Game is at your sole risk and is provided on an "as is" basis without warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, warranties of title or implied warranties of non-infringement, satisfactory quality or fitness for a particular purpose (except only to the extent prohibited under applicable law or with any legally required warranty period to the shorter of thirty days from first use or the minimum period required).

9.2                Without limiting clause 9.1, neither Codemasters or its Affiliates, or any of their directors, employees, agents, attorneys, third-party content providers, distributors, licensees or licensors warrant that the Game AND any supporting service relating to the Game will be uninterrupted or error-free.

10.                   LIMITATION ON DAMAGES

10.1                TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CODEMASTERS SHALL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, PUNITIVE OR OTHER SIMILAR DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF REVENUES, LOST PROFITS, LOST DATA OR BUSINESS INTERRUPTION OR OTHER INTANGIBLE LOSSES (HOWEVER SUCH LOSSES ARE QUALIFIED), ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO YOUR USE OF THE GAME AND/OR RELATED SERVICES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT CODEMASTERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

10.2                YOU FURTHER SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE THAT CODEMASTERS IS NOT LIABLE, AND YOU AGREE NOT TO SEEK TO HOLD CODEMASTERS LIABLE, FOR THE CONDUCT OF THIRD PARTIES, INCLUDING OTHER USERS OF THE GAME AND OPERATORS OF EXTERNAL SITES, AND THAT THE RISK OF THE GAME AND EXTERNAL SITES AND OF INJURY FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH YOU.

10.3                TO THE EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAWS, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL CODEMASTERS BE LIABLE TO YOU FOR MORE THAN THE AMOUNT YOU HAVE PAID CODEMASTERS IN THE SIX (6) MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE ON WHICH YOU FIRST ASSERT ANY SUCH CLAIM. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT IF YOU HAVE NOT PAID CODEMASTERS ANY AMOUNTS IN THE SIX (6) MONTHS IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE ON WHICH YOU FIRST ASSERT ANY SUCH CLAIM, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE IS TO STOP USING GAME AND RELATED SERVICES.

10.4                SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR CERTAIN TYPES OF DAMAGES. THEREFORE, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN PARTICULAR, NOTHING IN THESE TERMS SHALL AFFECT THE STATUTORY RIGHTS OF ANY CONSUMER OR EXCLUDE OR RESTRICT ANY LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM ANY NEGLIGENCE OR FRAUD OF CODEMASTERS.

11.                   TERMINATION

11.1                Without prejudice to any other rights of Codemasters, the license shall remain in effect for as long as you use, operate or run the Game. This Agreement will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In such event, you must uninstall and destroy all copies of the Game and all of its component parts. You may also terminate this Agreement (and Licence) at any time by destroying the Game and uninstalling it from your applicable hardware device. The sections entitled ‘Ownership and Limited License’, ‘License Restrictions’, Communication Services and User Generated Content, and ‘Limitations on Damages’, ‘Termination’, ‘Injunction’, ‘Indemnity’ and ‘Miscellaneous shall survive any termination of this Agreement.

11.2                Codemasters reserves the right to stop offering and/or supporting the Game or stop any service that supports or maintains the Game at any time either permanently or temporarily, at which point your license to use the Game or a part thereof (or that part of the supporting service) will be automatically terminated or suspended. In such event, Codemasters shall not be required to provide refunds, benefits or other compensation to users in connection with such discontinued elements of the Game and/or its supporting service.

12.                   INJUNCTION

12.1                As Codemasters would be irreparably damaged if the terms of this Agreement were not specifically enforced, you agree that Codemasters shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect to breaches of this Agreement, in addition to such other remedies as Codemasters may otherwise have under applicable laws.

13.                   INDEMNITY

13.1                You agree to indemnify, defend and hold harmless Codemasters, its partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees and agents harmless from all claims, damages, losses and expenses (including reasonable legal fees) arising directly or indirectly from your acts or omissions to act in using the Game and/or it’s related services pursuant to the terms of this Agreement.

14.                   MISCELLANEOUS

14.1                This Agreement represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior agreements and representations between them.

14.2                It may be amended only by a writing executed by both parties.

14.3                If any provision of this Agreement is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this Agreement shall not be affected.

14.4                Codemasters shall not be liable for any delay or failure to perform resulting from causes outside the reasonable control of Codemasters, including without limitation any failure to perform hereunder due to unforeseen circumstances or cause beyond Codemasters control such as acts of God, war, terrorism, riots, embargoes, acts of civil or military authorities, fire, floods, accidents, network infrastructure failures, strikes, or shortages of transportation facilities, fuel, energy, labor or materials.

14.5                This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and you consent to the exclusive jurisdiction of the courts of England.

If you have any questions concerning this license, you may contact Codemasters at:

The Codemasters Software Company Limited, Codemasters Campus,

Stoneythorpe,

Warwickshire,

CV47 2DL,

United Kingdom.

Tel +44 1926 816000

Fax +44 1926 817595